Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Доброволчество

Начало / Доброволчество

Доброволческите проекти са най-разпространеният тип формат на проект, който позволява на организациите да кандидатстват за безвъзмездна помощ в рамките на Европейските корпус за солидарност, за да осъществят една или повече доброволчески дейности.

В рамките на Европейския корпус за солидарност се финансират следните дейности за доброволческа дейност.

Индивидуалното доброволчество е дейност за солидарност на пълно работно време с продължителност от 2 до 12 месеца. Тази дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организациите в дейности за солидарност в полза за общностите, в които се извършват дейностите.

В надлежно обосновани случаи, особено за да се насърчи участието на млади хора в неравностойно положение, доброволчески дейности за период от 2 седмици до 2 месеца могат бъдат финансиране и осъществени.

Индивидуалните доброволчески дейности могат да бъдат:

- Трансгранични, т.е. дейностите се провеждат в страна, различна от страната на пребиваване на участниците;

- Национални, т.е. дейностите се провеждат в същата държава като страната, в която живее участникът, например за насърчаване и улесняване на участието на младите хора в неравностойно положени; за предоставяне на възможности, когато не съществуват национални схеми или за насърчаване на работа по приоритетни теми на европейско ниво в рамките на Европейския корпус за солидарност.

Този тип дейности, извършващи се в страната на участника следва да притежават ясна европейска добавена стойност от реализирането им. Проекти с дейности в страната, представящи слаба или липса на европейска добавена стойност, няма да се считат за подходящи в контекста на Програмата.

Доброволческите екипи са дейности за солидарност, които позволяват на екипи от 10 до 40 участника, идващи от най-малко две различни страни, да полагат заедно доброволен труд за период от 2 седмици до 2 месеца. Такива дейности за солидарност биха могли да допринесат особено за включването в Европейския корпус за солидарност на младите хора в неравностойно положение. Най-малко една четвърт от доброволците трябва да идват от чужбина. В доброволческите екипи младежите от Европейския корпус за солидарност ще изпълняват задачи за даден проект за кратък период от време (обикновено, но не задължително, по време на ваканции, прекъсвания между учебни периоди, като преход от образование към работа и т.н.). Въпреки тяхната по-кратка продължителност, тези дейности ще бъдат ценни както за лицата, така и за общностите, които се възползват от тази услуга.

Примерите за важността на работа, която може да бъде извършена дори за кратък период от време, включват: възстановяване на културното наследство, пострадало от природно бедствие; хранене на застрашени от изчезване видове; организиране на образователни дейности в бежански лагери и др.

Предимствата на този специфичен тип групови дейности в сравнение със стандартните индивидуални доброволчески дейности са:

- Доброволците осъществяват дейността си в група. Това може да бъде стимул за младежи, които не се чувстват готови да се включат в предизвикателни преживявания сами. Дейността е по-кратка по продължителност. Това може да насърчи участието на онези младежи, които не могат да се ангажират за дълъг период от време заради своето обучение или работа, но все пак искат да помогнат на обществото.

- Горе описаното прави доброволческите екипи особено подходящи за първи опит в доброволчеството. По този начин тези дейности могат да служат като начало за дългосрочни дейности или да бъдат стимул на участниците да разработят собствен проект за солидарност.

Освен това в проекта могат да бъдат включени и следните допълнителни дейности:

Посещения за предварително планиране (APV) – посещения в страната на приемащата организация преди началото на доброволческите дейности. Целта на посещенията е да се осигурят висококачествени дейности, като се предприемат необходимите административни мерки, изгради се доверие и разбирателство между участващите организации и хора и се установи стабилно партньорство. Обикновено посещенията се организират за дейности, включващи млади хора в неравностойно положение или когато посещението е необходимо за изпълнението на дейност със силно измерение на приобщаване. Участниците с по-малко възможности, които ще вземат участие в посещения за предварително планиране, могат да бъдат включени в тях, за да помогнат при подготовката им, така че техните нужди да бъдат взети предвид от самото начало.

Кой реализира проекта?

Всяка организация, която притежава съответния Знак за качество, или акредитация за доброволчество по Програма „Еразъм+“. Участващите организации трябва да притежават валиден Знак за качество или акредитация за доброволчество по програма „Еразъм+“ в началото на дейностите и през цялото времетраене на изпълнението им. Участващите организации трябва да бъдат законно установени в участваща или партньорска страна.

Организациите, притежаващи акредитация по Програма „Еразъм+“ или Знак за качество, който изтича по време на дейностите, трябва своевременно да кандидатстват за нов, за да гарантират легитимното и допустимо тяхно изпълнение.