Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за финансиране

Начало / Проекти за солидарност / Кандидатстване за финансиране

Кой реализира проекта?

Неформална група от минимум 5 млади хора на възраст между 18 и 30 години, които пребивават легално в една и съща програмна страна и са регистрирани в Портала за участници на програма „Европейския корпус за солидарност“.

Кой може да кандидатства?

1) Неформалната група, която ще реализира проекта. За целта е необходимо младежите да упълномощят нотариално един от тях, който да поеме ролята на официално представляващо лице и да поеме отговорността да подаде проектното предложение.

2) Всяка частна и публична организация, установена в програмна държава, кандидатстваща от името на неформалната група, която ще реализира проекта.

Брой участници:

Минимум 5 младежи. Няма ограничение за максимален брой участници.

Място на провеждане на проекта:

В страната на кандидата.

В случаите, в които проектът е насочен към трансгранични предизвикателства, проектните дейности могат да се извършват и в страните, споделящи границата със страната на кандидата.

Продължителност на проекта:

От 2 до 12 месеца.

Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която кандидатът е законно пребиваващ.

Крайни срокове за кандидатстване:

23 февруари 2023 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 юни и 31 декември 2023 г. - Неактивен

4 май 2023 г. - Незадължителен кръг

4 октомври 2023 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 януари и 31 май 2024 г. - Активен

Националните агенции могат да обявят като активни и трите крайни срока за кандидатстване, описани по-горе или само първият (23 февруари) и последният (4 октомври). Следете тази страница за актуална информация, относно активните покани за България.

Необходими документи за кандидатстване:

Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежащите в него документи:

Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване);

Важно: - Идентификационният номер на клетвената декларация следва да отговаря на идентификационния номер на апликационната форма (FormID).

Нотариално заверено пълномощно, с което неформалната група младежи упълномощава един от тях за официално представляващо лице. При подаване на формуляр за кандидатстване, копие от него следва да се приложи към профила на организацията в платформата за кандидатстване. Актуално нотариално заверено пълномощно следва да се представи в оригинал на етап сключване на договор за финансиране, в случай че проектното предложение бъде предложено за финансова подкрепа. 

Важно: - Актуалните нотариално заверени пълномощни следва да са от настоящата година. Презаверени пълномощни от предходни години няма да бъдат приемани.

Финансиране:

Финансирането по дейност „Проекти за солидарност“ покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:

- Управление на проекта (Project Management) – Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта (напр. подготовка, изпълнение, дейности, оценка, разпространение и последващи дейности);

- Разходи за наставничество (Coaching Costs) – Разходи, свързани с участието на наставник в проекта (описани във финансовите правила по дейността в Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“) – максимум за 12 дни;

- Извънредни разходи (Exceptional Costs) – Разходи за подкрепа на участието на млади хора (членове на групата, изпълняваща проекта и участници от целевата група на проекта) в неравностойно положение в размер на 100% от реалните легитимни разходи.

Важно:

Всички кандидати следва да се запознаят подробно с Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“ 2023, в което се съдържа цялата необходима информация относно правилата на Програмата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване. Обръщаме внимание на част Д от Ръководството: Информация за кандидатите (Part Е от варианта на английски език):

- стъпка 1: РЕГИСТРИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, както и стъпка 2: ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОГРАМАТА – КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМЛИВОСТ, ДОПУСТИМОСТ, ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВ И ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ.


Всички кандидати ще получат и уведомителни писма, съдържащи обратна връзка за резултатите от селекцията. Одобрените за финансиране организации ще бъдат поканени за сключване на договори и за участие в обучителен семинар за управление на проекти. В рамките на 30 календарни дни след електронното публикуване на резултатите от селекцията в секция "Новини" на тази страница, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани. 

Документи (формуляр, декларация, финансова идентификация и други) относно отворена покана за кандидатстване подадени на хартиен носител няма да бъдат разглеждани и ще бъдат унищожени незабавно по съответния ред.

Повече информация:

Моля, вижте Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“:

(версия на английски език)

(версия на български език)

Важно: В случай на противоречие в различните езикови версии на ръководството, версията на английски език има предимство!

Формуляр за кандидатстване: Тук


Контакти

Елена Борисова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел. 02 / 915 50 22, email: eborisova@hrdc.bg


Милена Караангова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел.: 02/ 915 50 24 e-mail: mkaraangova@hrdc.bg