Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Работни места 2018 - 2020 г.

Начало / Стажове и работни места / Работни места 2018 - 2020 г.

Работните места в рамките на Европейския корпус за солидарност са дейности за солидарност, осъществявани на пълен работен период (в съответствие с националното законодателство) с минимална продължителност от 3 месеца, които се заплащат от участващата организация, наемаща участника. Няма определена максимална продължителност на трудовия договор, но финансовата подкрепа, предоставяна чрез Европейския корпус за солидарност, е ограничена до 12 месеца. Допустимите дейности трябва да отговарят на следните условия:

  • Възнаграждават се от организацията, отговаряща за работното място;
  • Включват компонент на обучение, който да помогне на участниците да придобият подходящ опит с цел развиване на умения, полезни за личното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците;
  • Основават се на писмен трудов договор, който спазва всички условия на заетост, както са определени в националното законодателство и/или приложимите колективни трудови договори в страната, в която се извършва работата.

Работните места следва да бъдат придружени от подходяща подготовка, обучение на работното място и подкрепа при връщане във връзка с участието на участника.

Работните места могат да бъдат:

  • Трансгранични, т.е. дейностите се провеждат в страна, различна от страната на произход на участника (участниците); 
  • Национални, т.е. дейностите се извършват в същата страна като страната, в която живее участникът, например за насърчаване и улесняване на участието на младите хора в неравностойно положени; за предоставяне на възможности, когато не съществуват национални схеми; когато работните места имат ясно изразена европейска добавена стойност.

Освен това в проекта могат да бъдат включени и следните странични дейности:

  • Посещения за предварително планиране (APV) – посещения на местонахождението на дейността преди старта на работата. Целта на посещенията е да се осигурят висококачествени дейности, като се предприемат необходимите административни мерки, изгради се доверие и разбирателство между участващите организации и хора и се установи стабилно партньорство. Обикновено посещенията се организират за дейности, включващи млади хора в неравностойно положение. Посещенията не могат да бъдат използвани за интервюта за работа, т.е. трябва да бъдат организирани след като участникът е избран.
  • Допълващи дейности – странични дейности, предназначени да добавят стойност и да увеличат резултатите от проекта, както и да засилят въздействието му на местно, регионално и/или европейско ниво. Допълващите дейности имат за цел също да повишат осведомеността за значението на работата в сферата на солидарността за младите хора хората и за местните общностите, както и да насърчат признаването на придобитите умения и компетентности при реализирането на такива дейности. Допълващите дейности могат да включват наблюдение на работното място (job shadowing), срещи, конференции, семинари, курсове за обучение, коучинг и т.н. Максимум 10% от общия бюджет на проекта могат да бъдат разпределени за допълващи дейности.