Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Стажове 2018 - 2020 г.

Стажовете в рамките на Европейския корпус за солидарност са периоди на работна практика на пълен работен ден (в съответствие с националното законодателство) от 2 до 6 месеца, която може да се поднови веднъж. Допустимите дейности за стаж трябва да отговарят на следните условия:

  • Възнаграждават се от организацията, отговаряща за стажа;
  • Включват компонент на обучение, който да помогне на участниците да придобият подходящ опит с цел развиване на умения, полезни за личното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците;
  • Основават на писмено споразумение за стаж, сключено в началото му, в съответствие с приложимата регулаторна рамка на страната, където се провежда стажът, като се посочват образователните цели, условията на труд, продължителността на стажа, възнаграждението на участника и правата и задълженията на страните. Стажовете следва да отчитат принципите, посочени в Препоръка на Съвета от 10 март 2014 година относно рамка за качество на стажовете
  • Следва да бъдат ясно разграничени от доброволчеството, както от финансова, така и от организационна гледна точка, и никога да не водят до заместване на работата.

В изключителни случаи и ако това е оправдано от организацията, отговорна за стажа, като се вземат предвид националните практики и естеството на задачите, стажът може да бъде подновен веднъж и за максимална продължителност от 12 месеца в рамките на една и съща участваща организация (напр. на стажове за млади хора с по-малко възможности, които биха могли да изискват по-дълъг стаж, за да могат да се интегрират на пазара на труда). Националната агенция ще прецени за всеки отделен случай дали продължителността на стажа над 6 месеца е оправдана.

Стажовете следва да бъдат придружени от подходяща подготовка, обучение на работното място и подкрепа при връщане във връзка с участието на участника.

Стажовете могат да бъдат:

  • Трансгранични, т.е. дейностите се провеждат в страна, различна от страната на произход на участника (участниците); 
  • Национални, т.е. дейностите се извършват в същата страна като страната, в която живее участникът, например за насърчаване и улесняване на участието на младите хора в неравностойно положени; за предоставяне на възможности, когато не съществуват национални схеми; когато стажовете имат ясно изразена европейска добавена стойност.

Освен това в проекта могат да бъдат включени и следните странични дейности:

  • Посещения за предварително планиране (APV) – посещения на местонахождението на дейността преди старта на стажа. Целта на посещенията е да се осигурят висококачествени дейности, като се предприемат необходимите административни мерки, изгради се доверие и разбирателство между участващите организации и хора и се установи стабилно партньорство. Обикновено посещенията се организират за дейности, включващи млади хора в неравностойно положение. Посещенията не могат да бъдат използвани за интервюта за стажове, т.е. трябва да бъдат организирани след като участникът е избран.
  • Допълващи дейности – странични дейности, предназначени да добавят стойност и да увеличат резултатите от проекта, както и да засилят въздействието му на местно, регионално и/или европейско ниво. Допълващите дейности имат за цел също да повишат осведомеността за значението на работата в сферата на солидарността за младите хора хората и за местните общностите, както и да насърчат признаването на придобитите умения и компетентности при реализирането на такива дейности. Допълващите дейности могат да включват наблюдение на работното място (job shadowing), срещи, конференции, семинари, курсове за обучение, коучинг и т.н. Максимум 10% от общия бюджет на проекта могат да бъдат разпределени за допълващи дейности.