Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Стажове и работни места 2018-2020 г.

Начало / Стажове и работни места 2018-2020 г.

Стажовете и работните места са дейности за солидарност, които предоставят на младите хора възможности за работа или заетост, като им помагат да повишат уменията и опита си, като по този начин улесняват тяхната пригодност за заетост и преход към пазара на труда.

Стажовете и работните места предлагат на младите хора уникална възможност да придобият опит и да започнат кариера на пазара на труда, като същевременно допринасят за решаването на важни обществени предизвикателства. Участието на младите хора в тези дейности е от полза за самите тях, както и за националните и местни органи, неправителствени организации и компании в усилията им да се справят с различни предизвикателства. Стажовете и работните места могат да се осъществяват в широк кръг от области като опазване на околната среда, борба с изменението на климата, по-тясно социално приобщаване, но не включват дейности, които са част от учебните програми за формално и професионално образование и обучение, както и дейности за спешна помощ. 

Стажовете и работните места са достъпни за голямо разнообразие от профили и ще обхващат широк спектър от умения. Специфичните дейности, с които се ангажират младите хора, варират от сектор до сектор. Измерението на солидарността на стажа или работата може да се докаже от естеството и/или обхвата на предлаганата възможност. Всяка професия, независимо от това дали изисква висококвалифицирани или нискоквалифицирани работници, и независимо от сектора, към който принадлежи, може да се разглежда като дейност, свързана със солидарност, при условие че естеството и/или обхватът й отразява ясното желание да се работи за общото благо и да се помага на другите. Даването на възможност на младите хора да предлагат своите умения и мотивация с цел справяне с предизвикателствата в обществото може да бъде цел на всяка организация, независимо от нейната правна форма или сектор на дейност.

Европейският корпус за солидарност се стреми да насърчава социалното приобщаване и да подобри перспективите за кариера на младите хора. Участието в корпуса е ценно постижение за всеки млад човек (особено за най-уязвимите и изолирани от пазара на труда) и ще бъде предимство при кандидатстване за работа. Платените стажове и работните места могат да представляват стимул за младите хора в неравностойно положение да участват в дейности, свързани със солидарността, до които те иначе няма да имат достъп.

Стажовете могат да улеснят прехода на младите хора от образование към заетост и могат да спомогнат за насърчаване на пригодността за заетост на младите хора, което е от ключово значение за постигането на тяхната устойчива интеграция на пазара на труда.

Наличността и обхватът на стажовете са неравномерни в страните участнички, тъй като има множество регулаторни рамки. Следователно броят на наличните стажове може да варира и зависи от практиките и възможностите на всеки национален пазар на труда.

Дейността също така ще даде възможност на работодателите да намерят уменията, от които се нуждаят, в група младежи със социални интереси и разнообразна квалификация, които могат да допринесат за бъдещето на техния бизнес или организация. Те могат да използват този ценен ресурс, за да засилят своята дейност на място в полза на гражданите и обществото като цяло. Те ще имат по-голям избор от потенциални служители с уменията, които търсят. Освен това те могат да се възползват от подчертаването на социално отговорните дейности на техния бизнес или организация.

Стажовете и работните места биха могли да бъдат улеснени от съответните участници на пазара на труда, по-специално публичните и частните служби по заетостта, социалните партньори и търговските камари, както и организациите членки на EURES, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета в случай на трансгранични дейности. Тези участници - при условие че притежават Знак за качество - могат да представят проект с цел посредничество между регистрираните кандидати и работодателите, предлагащи стажове и работа.

Индивидуалните проекти обикновено се състоят от следните етапи:

  • Подготовка (включително практически договорености, избор на участници, сключване на споразумения с партньори и участници, езикова / междукултурна / свързана със задачата подготовка на участниците преди заминаването);
  • Изпълнение на дейностите;
  • Последващи дейности (включително оценка на дейностите, официално признаване – когато е приложимо – на резултати от ученето на участниците по време на дейността, издаване на сертификат за участие, както и разпространение и използване на резултатите от проекта).

Няма минимални изисквания по отношение на броя организациите, участващи в даден проект. Всяка една организация, притежаваща Знак за качество, може да подаде проектно предложение.

Кандидатстващата организация може да реализира проекта самостоятелно или в сътрудничество с партньори, които не са длъжни да притежават Знак за качество. Кандидатът е отговорен за целия проект, но може да делегира отговорности на партньорите. За трансграничните дейности кандидатът трябва да демонстрира способността си да подготвя участници в страната на отпътуване и да оказва подкрепа при връщане.