Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Знак за качество

Начало / Знак за качество

КАКВО Е ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО?

Знак за качество е условие, което удостоверява, че организацията е в състояние и желае да извършва качествено дейности в рамките на Програмата в съответствие с нейните принципи, цели и стандарти за качество. Получаването на знак за качество е предпоставка за участие в доброволчески дейности. Неговото получаване не означава автоматично финансиране. Бъдещите заявления за безвъзмездни средства ще бъдат оценени въз основа на критериите, описани в Ръководството на Програма „Европейски корпус за солидарност“ и в зависимост от качеството на конкретния проект.

КАКВИ СА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО?

Има два основни типа на Знак за качество, в зависимост от ролята/ите, която организацията желае да изпълнява в процеса на проектите:

- Ролята на домакин обхваща целия спектър от дейности, свързани с приемането на участник в Европейски корпус за солидарност, включително разработване на програма на дейностите на младия човек и предоставянето му на насоки и подкрепа по време на всички фази на изпълнение на дейностите;

- Подкрепящата роля включва подкрепа, подготовка и / или обучение на участниците преди заминаването им. Също така посредничество между тях и приемащите ги организации и / или предоставяне на подкрепа на участниците при завръщане от тяхното участие.

Всички организации, притежаващи Знак за качество ще могат да публикуват възможностите, които предоставят в портала на Европейския корпус за солидарност, както и да се присъединят към други организации при разработването и предлагането на възможности към младите хора.

- Водеща организация: В допълнение към тези роли организациите, които желаят да кандидатстват за безвъзмездни средства, за да управляват и координират доброволчески дейности по Проекти за доброволчество ще трябва да получат Знак за качество за водеща организация. Организациите трябва да бъдат създадени/регистрирани поне една година преди крайната дата, към която подават проектопредложение. Организации, които не притежават Знак за качество за водеща организация могат да участват като партньори в проекти. Допълнителна информация за водещите организации е достъпна в съответния раздел на ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА И КАК СЕ ПОЛУЧАВА ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО?

Изискванията за получаване на Знака за качество варират в зависимост от вида, който е избрала дадената организация. Той се получава след справедлив и прозрачен процес на подбор, включващ три основни етапа:

- Подаване на заявление за получаване на Знак за качество;

- Оценка на кандидатстващата организация;

- Присъждане.

Заявленията за Знак за качество могат да се подават по време на целия програмен период (т.е. това е непрекъснат процес). Организациите следва да подадат формуляри за кандидатстване за една или за двете роли, като попълват части, които са от значение за ролите на Знака за качество, които желаят да притежават.

Кандидатурите ще бъдат оценявани по критерии за легитимност, критерии за възлагане, както и критерии за изключване (за повече информация критериите можете да се обърнете към ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“ в съответните секции, които ги регламентират ).

Знакът за качество се присъжда за целия програмен период, при непрекъснато спазване на изискванията. Той остава валиден до края на последната дейност, в която организацията е включена като партньор, за текущия програмен период, за който е получила безвъзмездна помощ. Националните агенции ще наблюдават спазването на условията и могат да извършват периодични преоценки.

За да се улесни намирането на партньори, профилите на всички организации, притежаващи Знак за качество, се публикуват в база данни на организации, които го притежават. Веднъж получили Знак за качество организациите имат достъп до портала на Европейския корпус за солидарност, където са поканени да рекламират дейности, за които търсят участници. Организациите трябва да използват базата данни на портала на Европейския корпус за солидарност, за да търсят потенциални участници. Информацията в базата данни се публикува, както е формулирана във формуляра за кандидатстване за получаване на Знак за качество.

ПРЕХОД ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИТЕЖАВАЩИ ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ ИЛИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕН В РАМКИТЕ НА ПРЕДХОДНИТЕ ПРОГРАМИ

Следните разпоредби са въведени за организации, на които е присъден знак за качество или акредитация по Програма „Еразъм+“ в рамките на предходните програми и които желаят да продължат да участват в Програмата:

- Организации, които са притежатели Знак за качество за доброволчество:

 Тези организации ще удължат валидността на Знака за качество за същата роля до 31 декември 2027 г. В конкретни случаи Националната агенция може да изиска някои притежатели на Знака за качество да подадат нови заявления в рамките на новата програма. Ако тези организации желаят да променят ролята си или да добавят друга роля, те ще трябва да подадат ново заявление за Знак за качество. Тези от тях, които възнамеряват да запазят същата роля, но също така желаят да действат като водеща организация по Проекти за доброволчество в новата програма, ще трябва да попълнят раздела за водеща организация във формуляра за кандидатстване.

- Организации, които са притежатели на акредитация по Програма „Еразъм+“:

Тези организации ще могат да използват акредитацията си, за да участват в дейности за същата роля до 31 декември 2021 г. От тях се изисква да кандидатстват за Знак за качество, ако желаят да участват като водеща организация в рамките на Доброволчески проекти по новата програма. В такива случаи организациите ще трябва да подадат нов формуляр, за да получат Знак за качество.

Детайлна информация за принципите и стандартите за качество, описание на различните роли и отговорности на организациите, които кандидатстват за Знак за качество, както и пълно описание на критериите за легитимност и оценка на получените заявления за присъждането му, можете да прочетете в Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“, в съответните секции, които са адресирани до „Знак за качество“.