Skip to main content

„Европейски корпус за солидарност“

 Уважаеми кандидати,

формулярите  за кандидатстване с краен срок 30 април 2019г. вече са активни, с което подаването на проектопредложенията в ракмките на Програма „Европейски корпус за солидарност“ за втория краен срок е отворено. 

Дейностите, подлежащи на финансиране по Програма „Европейски корпус за солидарност“, са „Доброволчески проекти“ и „Доброволчески партньорства“, „Стажове и работни места“, и „Проекти за солидарност“. Всички дейности следва да бъдат изпълнявани в области като опазване на европейското културно наследство, насърчаване на социалното приобщаване на хората с по-малко възможности и справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и климата.
Неформални групи млади хора, регистрирани в Портала на Европейски корпус за солидарност, както и публични и частни организации, установени в държави членки на ЕС, които са получили съответния Знак за качество, могат да кандидатстват за финансиране. 
Повече информация е налична в съответните секции: 

Доброволчески проекти 

Доброволчески партньорства 

Стажове и работни места 

Проекти за солидарност