Skip to main content

на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години

Център за развитие на човешките ресурси обявява

Покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години

Във връзка със селекция на предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за кандидатстване на оценители на проектните предложения.

При избора на експерти за външни оценители ще се прилагат следните изисквания:

 • наличие на минимум 5 (пет) години експертен опит в сферата на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на пълен комплект документи, според изискванията по настоящата покана;
 • спазване на срока и начина за подаване на документите.

От кандидатите се изисква да декларират, че няма да участват в разработването и/или изпълнението на проекти по ключова дейност на Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, която ще оценяват за съответната селекционна година.

Необходими документи за кандидатстване:

 • наличие на подписан от кандидата формуляр за кандидатстване (Приложение №1) – тук
 • наличие на мотивационно писмо (в свободна форма), обосноваващо желанието и компетентността на кандидата да участва в оценката на проектни предложения по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“;
 • наличие на копие от диплома за завършено висше образование или по-висока степен;
 • наличие на копие на документ, доказващ нивото на владеене на чужд език /един от работните езици на ЕК/ минимум ниво В2;
 • наличие на професионална автобиография на български език –– препоръчително е да е във формат Europass CV;
 • наличие на професионална автобиография на един от работните езици на ЕК – препоръчително е да е във формат Europass CV;
 • наличие на Europass езиков паспорт: – тук
 • наличие на попълнена и подписана Декларация за липса на конфликт на интереси (Приложение №5) – тук

Срок за подаване на документите за кандидатстване – 07.06.2021г. – 07.07.2021 г.

Изпращане на документите:

Попълнените документи задължително трябва да бъдат изпратени на хартиен носител, чрез лицензиран пощенски оператор, на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

Ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3

1000 София

Върху плика трябва да има надпис: „За участие в конкурс за подбор на външни оценители“.

За спазване на срока се счита датата на пощенското клеймо.

Всички документи, представени като копия, следва да са заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“ и да са подписани от лицето. Всички оригинални документи се представят подписани собственоръчно, с мастилен подпис.

Селекцията на кандидатите, кандидатствали за оценители ще протече на три етапа:

 • Проверка за легитимност – наличие на всички изискуеми документи и спазване на изискванията за кандидатстване;
 • Оценка на документи на легитимните кандидатури;
 • Писмен изпит и интервю с одобрените по документи кандидати.

До 10.09.2021г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията.

Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в базата данни с оценители по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

За контакт:

assessors@hrdc.bg