Skip to main content

Уважаеми посетители,
Във връзка с обявения през месец септември конкурс за набиране на обучители/тренери в сектор „Младеж“, предоставяме на Вашето внимание резултатите от първия етап на оценка – Проверка за легитимност (наличие на всички изисквани документи и спазване на изискванията за кандидатстване). 
Списъкът с легитимните и нелигитимните кандидатури е наличен тук
Всички кандидати, подали легитимни кандидатури, ще бъдат покани на интервю. График за провеждането на интервютата ще бъде изпратен индивидуално до одобрените кандидати. 
Екипит на Център за развитие на човешките ресурси благодари на всички кандидати за интереса към конкурса. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dear visitors, 
Regarding the published in September open call for trainers in the field of Youth, we draw your attention to the results of the first stage of the selection – Eligibility check (availability of all required documents and compliance with the application requirements). 
The list of eligible and ineligible applications can be found here
All candidates with eligible applications will be invited to an interview. Timetable for the scheduled interviews will be individually sent to the eligible candidates. 
The Human Resource Development Centre team thanks all candidates for their interest in the open call.