Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Доброволчески партньорства

Начало / Доброволчество / Доброволчески партньорства

Доброволческите партньорства предоставят достъп на опитните организации до опростен и гъвкав алтернативен формат за осъществяване на доброволчески дейности. Проектите се реализират на два етапа.

На първия етап кандидатите ще трябва да представят проектно предложение, определящо целите, значимостта и въздействието на техния проект, цялостно описание на дейностите за цялата продължителност и индикативни годишни цели. След приключване на процеса на подбор и възлагане се подписва тригодишно рамково споразумение за партньорство между кандидатстващата организация и Националната агенция. Финансовият и оперативният капацитет на кандидата ще бъдат проверени преди подписване на споразумението му. Рамковото споразумение за партньорство ще определи процедурата за сключване на конкретни споразумения за годишни безвъзмездни помощи, както и общите права и задължения на всяка от страните по специфичните споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. Ще бъде включен индикативен бюджет, съответстващ на цялата продължителност на проекта. Рамковото споразумение за партньорство няма да породи никакво задължение на Националната агенция да отпуска специфични безвъзмездни средства.

Във втория етап сключването на рамково споразумение за партньорство ще даде възможност на одобрените организациите да кандидатстват за финансиране на доброволчески дейности по опростен начин в рамките на три годишни покани (2018, 2019, 2020). В зависимост от наличните средства, Националните агенции ще поканят организациите, които са подписали рамкови споразумения за партньорство, да предоставят подробен работен план за доброволчески дейности, за да сключат конкретни споразумения за безвъзмездни средства за период от 18 месеца.

За да се осигури навремето започване на дейностите, през 2018 г. кандидатурите за рамкови споразумения за партньорство и кандидатурите за първите конкретни договори за финансова подкрепа ще имат един и същ краен срок – 16 октомври 2018 г. Кандидатурите за отпускане на безвъзмездни средства ще бъдат оценявани едва след като рамковото споразумение за партньорство бъде подписано. Качеството на дейностите, предложени в кандидатурите за конкретна безвъзмездна помощ, ще бъде оценено, като се вземе предвид контекстът, предвиден в рамковите споразумения за партньорство.

За следващите години ще бъдат сключени конкретни договори с продължителност от 18 месеца след опростена оценка на качеството на изпълнение на проекта и в зависимост от наличието на средства. Графиката по-долу илюстрира предвидения процес. 

Успешните кандидати по Доброволчески партньорства не са легитимни за финансиране по Доброволчески проекти.


В рамките на Европейския корпус за солидарност се финансират следните дейности за доброволческа дейност.

Индивидуалното доброволчество е неплатена дейност за солидарност на пълно работно време (най-малко 30 и не повече от 38 часа седмично) с продължителност от 2 до 12 месеца. Тази дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организациите в дейности за солидарност в полза за общностите, в които се извършват дейностите.

В надлежно обосновани случаи, особено за да се насърчи участието на млади хора в неравностойно положение, доброволчески дейности за период от 2 седмици до 2 месеца могат бъдат финансиране и осъществени. 

Индивидуалните доброволчески дейности могат да бъдат: 

  • Трансгранични, т.е. дейностите се провеждат в страна, различна от страната на пребиваване на участниците; 
  • Национални, т.е. дейностите се провеждат в същата държава като страната, в която живее участникът, например за насърчаване и улесняване на участието на младите хора в неравностойно положени; за предоставяне на възможности, когато не съществуват национални схеми или за насърчаване на работа по приоритетни теми на европейско ниво в рамките на Европейския корпус за солидарност. 

Доброволческите екипи са дейности за солидарност, които позволяват на екипи от 10 до 40 участника, идващи от най-малко две различни страни, да полагат заедно доброволен труд за период от 2 седмици до 2 месеца. Такива дейности за солидарност биха могли да допринесат особено за включването в Европейския корпус за солидарност на младите хора в неравностойно положение. Най-малко една четвърт от доброволците трябва да идват от чужбина. В доброволческите екипи младежите от  Европейския корпус за солидарност ще изпълняват задачи за даден проект за кратък период от време (обикновено, но не задължително, по време на ваканции, прекъсвания между учебни периоди, като преход от образование към работа и т.н.). Въпреки тяхната по-кратка продължителност, тези дейности ще бъдат ценни както за лицата, така и за общностите, които се възползват от тази услуга.

Примерите за важността на работа, която може да бъде извършена дори за кратък период от време, включват: възстановяване на културното наследство, пострадало от природно бедствие, хранене на застрашени от изчезване видове; организиране на образователни дейности в бежански лагери и др.

Предимствата на този специфичен тип групови дейности в сравнение със стандартните индивидуални доброволчески дейности са:

  • Доброволците осъществяват дейността си в група. Това може да бъде стимул за младежи, които не се чувстват готови да се включат в предизвикателни преживявания сами;
  • Дейността е по-кратка по продължителност. Това може да насърчи участието на онези младежи, които не могат да се ангажират за дълъг период от време заради своето обучение или работа, но все пак искат да помогнат на обществото.

Освен това в проекта могат да бъдат включени и следните странични дейности:

  • Посещения за предварително планиране (APV) – посещения в страната на приемащата организация преди началото на доброволческите дейности. Целта на посещенията е да се осигурят висококачествени дейности, като се предприемат необходимите административни мерки, изгради се доверие и разбирателство между участващите организации и хора и се установи стабилно партньорство. Обикновено посещенията се организират за дейности, включващи млади хора в неравностойно положение. В надлежно обосновани случаи посещения могат да бъдат организирани за участници, които могат да срещнат различни трудности по време на своята дейност, като например младежи, които никога не са пътували в чужбина. Участниците също могат да участват в посещението, за да се интегрират напълно в проекта и да допълват всяка друга подготвителна дейност.
  • Допълващи дейности – странични дейности, предназначени да добавят стойност и да увеличат резултатите от проекта, както и да засилят въздействието му на местно, регионално и/или европейско ниво. Допълващите дейности имат за цел също да повишат осведомеността приноса на доброволческата дейност за младите хора и за общностите, както и да засилят признаването на уменията и компетенциите, придобити от доброволците. Допълващите дейности могат да включват наблюдение на работното място (job shadowing), срещи, конференции, семинари, курсове за обучение, коучинг и т.н. Максимум 10% от общия бюджет на проекта могат да бъдат разпределени за допълващи дейности.