Кандидатстване за финансиране 2020 г.

Кой реализира проекта?

Всяка организация, която притежава съответния Знак за качество, или Еразъм+ акредитация за доброволчество, или е кандидатствала за Знак за качество преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Участващите организации трябва да притежават валиден Знак за качество или Еразъм+ акредитация за доброволчество в началото на дейностите. Участващите организации трябва да бъдат законно установени в участваща или партньорска страна.

Хора гледат таблет и се усмихват

Кой може да кандидатства?

Всяка организация, подписала рамково споразумение за „Доброволческо партньорство“.

Продължителност на проекта

Един проект за Добровоческо партньорство обхваща 3 годишни покани (2018, 2019 и 2020). Специфичните споразумения за отпускане на безвъзмездни средства покриват периоди от 18 месеца.

книги

Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.

Крайни срокове за кандидатстване

07 май 2020 г., 13:00 часа българско време – (неактивен) за проекти, стартиращи на 1 август 2020 г. (формуляр за годишно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства (ESC13 Volunteering Partnerships annual)

Необходими документи за кандидатстване

 1. Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване).
NB! На хартиен носител се изпращат разпечатани версии на клетвената декларация и декларацията за липса на задължения (ако е приложимо) на адрес

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет. 3,

Отдел „Акредитация, селекция и договориране“, Европейски корпус за солидарност

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР, като датата на пощенското клеймо трябва да бъде до 29 май 2020 г., включително. Срокът за подаване на документи на хартиен носител е удължен предвид глобалната ситуация, отнасяща се до COVID-19.

Близък план на човек който подписва докумен с писалка

Допълнителни изисквания към дейностите за индивидуално доброволчество

Продължителност на дейността

От 2 до 12 месеца.

Място

Дейностите трябва да се извършват в участваща или партньорска страна. Доброволец от участваща страна трябва да извърши дейността в участваща или в партньорска страна. Доброволец от партньорска страна, съседна на ЕС, не може да осъществява дейността си в друга партньорска страна, съседна на ЕС.

Кой може да участва

Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в участваща или в партньорска страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност. Един доброволец може да участва в само една доброволческа дейност в рамките на Корпуса. Доброволци, които са участвали в доброволческа дейност по програма „Еразъм+“ или в Европейската доброволческа служба, не са легитимни.

Изключения:

В надлежно обосновани случаи доброволците, които са участвали в доброволчески дейности в страната, могат впоследствие да участват в трансгранични доброволчески дейности. Обратното не е възможно.

Доброволците, които са извършили са участвали в доброволческа дейност по програма „Еразъм+“, в Европейската доброволческа служба или в доброволческа дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност с продължителност до 2 месеца, могат да участват в допълнителна доброволческа дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност.

Във всички случаи общият период от време не трябва да надвишава 14 месеца.

Брой участващи организации

За трансграничните дейности трябва да участват най-малко две организации – една приемаща и една подкрепяща организация. Подкрепяща организация от страната, в която участникът пребивава законно (страната на произход на участника) следва да участва в проекта. За дейности в страната се изисква участието на поне една приемаща организация.

Други изисквания

За да бъде установена ясна връзка с българската Националната агенция:

 • мястото на дейността трябва да е в България; или
 • участникът трябва да бъде от България.

Допълнителни изисквания към дейностите за доброволчески екипи

Продължителност на дейността

От 2 седмици до 2 месеца.

Място

Дейностите трябва да се извършват в участваща или партньорска страна.

Кой може да участва

Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в участваща или в партньорска страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност.

Брой участници и композиция на екипите

От 10 до 40 участници, идващи от най-малко две различни страни, от които една от участваща страна. Най-малко една четвърт от доброволците трябва да идват от чужбина.

Брой участващи организации

Най-малко една приемаща организация.

Други изисквания

За да бъде установена ясна връзка с българската Националната агенция:

 • мястото на дейността трябва да е в България; или
 • участникът трябва да бъде от България.

Финансиране:

При попълване на проектни продложения за Доброволчески партньорства (както и свързаните с тях формуляри за годишни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства) от кандидатстващата организация се изисква попълването на съдържателна информация за планираните дейности. Формулярите не съдържат бюджетни секции, тъй като целта е кандидатстването да е максимално гъвкаво. При одобрение на проектното предложение и свързаните с него годишни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, Националната агенция изчислява индивидуалния бюджет на всеки проект. При изчислен бюджет от над 100 000 лв., Агенцията ще изиска от бенефициента подаването на попълнена декларация за липса на задължения.

Финансирането покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:

 • Пътни разходи  (Travel costs) – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпускат се под формата на единични суми и се изчисляват с помощта на калкулатора на разстояния. Ако е приложимо, покриват се ипътни разходи за предварителни посещения за планиране.
 • Организационна подкрепа (Organisational Support) – Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта, и с дейностите по организиране на доброволческите дейности.
 • Подкрепа за включване (Inclusion Support) – Разходи, пряко свързани с осъществяването на дейности, включващи млади хора в неравностойно положение (напр. подготовка, засилено наставничество, мониторинг и подкрепа на участниците, валидиране на резултатите от обучението), с изключение на прехрана.
 • Джобни пари (Pocket Money) – Разходи, свързани с допълнителните лични разноски на участниците.
 • Езикова подкрепа (Linguistic support) – Разходи, свързани с подобряване познанията на участниците по езика, който ще използват при изпълнение на доброволческите си задачи. Отпуска се при предварителна заявка на база нуждите на участниците и при условие, че не се предлага такова онлайн обучение.
 • Извънредни разходи (Exceptional Costs) – Разходи скъп транспорт, визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации, разходи за подкрепа на участието на младите хора в неравностойно положение при равни условия с всички останали участници.
 • Допълнителни разходи за дейността (Complementary activity costs) – Разходи, директно свързани с реализацията на допълващи дейности по проекта. Покриват се максимум 80% от допустимите разходи. В случай че сте заложили разходи за допълващи дейности е допустимо да заложите в бюджета допълнително финансиране за непреки разходи, свързани с изпълнението на допълващите дейности, в размер до 7% от допустимите директни разходи за допълващи дейности

Повече информация:

Контакти

Елена Борисова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел. 02 / 915 50 22, email: eborisova@hrdc.bg

Милена Караангова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел.: 02/ 915 50 24 e-mail: mkaraangova@hrdc.bg