Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за финансиране

Начало / Доброволчество / Доброволчески проекти / Кандидатстване за финансиране

Кой реализира проекта?

Всяка организация, която притежава съответния Знак за качество, или Еразъм+ акредитация за доброволчество, или е кандидатствала за Знак за качество преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Участващите организации трябва да притежават валиден Знак за качество или Еразъм+ акредитация за доброволчество в началото на дейностите. Участващите организации трябва да бъдат законно установени в участваща или партньорска страна.

Кой може да кандидатства?

Всяка организация от участваща страна, притежаваща съответния Знак за качество или Еразъм+ акредитация за доброволчество преди решението за отпускане на безвъзмездни средства.

Продължителност на проекта

От 3 до 24 месеца.

Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.

Крайни срокове за кандидатстване

5 февруари 2020г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2020г. - неактивен

07 май 2020г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 август и 31 декември 2020г.  - неактивен

1 октомври 2020г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 януари и 31 май 2021г. - активен

Необходими документи за кандидатстване

 1. Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване);
 2. Работна програма на дейностите по проекта – прилага се задължително към електронния формуляр за кандидатстване. Образец на работната програма е наличен тук.
 3. Декларация за липса на задължения – попълва се само от частни организации и само в случай, че исканото финансиране е над 100 000 лева. Образец на декларацията е наличен тук.
NB! На хартиен носител се изпращат клетвената декларация (в оригинал - с мокър печат и подпис), работната програма на дейностите по проекта и декларацията за липса на задължения (ако е приложимо) на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет. 3,

Отдел „Акредитация, селекция и договориране“, Европейски корпус за солидарност

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР, като датата на пощенското клеймо трябва да бъде до:

За първи краен срок - до 5 февруари 2020г. включително;   

За втори краен срок - Предвид глобалната ситуация, отнасяща се до COVID-19, Националната агенция ще приема подадени по пощата или с куриер документи на хартиен носител, в срок  до 29 май 2020г. включително;

За трети краен срок - до 1 октомври 2020 г., включително.


Допълнителни изисквания към дейностите за индивидуално доброволчество

Продължителност на дейността

От 2 до 12 месеца.

Място

Дейностите трябва да се извършват в участваща или партньорска страна. Доброволец от участваща страна трябва да извърши дейността в участваща или в партньорска страна. Доброволец от партньорска страна, съседна на ЕС, не може да осъществява дейността си в друга партньорска страна, съседна на ЕС.

Кой може да участва

Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в участваща или в партньорска страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност. Един доброволец може да участва в само една доброволческа дейност в рамките на Корпуса. Доброволци, които са участвали в доброволческа дейност по програма „Еразъм+“ или в Европейската доброволческа служба, не са легитимни.

Изключения:

В надлежно обосновани случаи доброволците, които са участвали в доброволчески дейности в страната, могат впоследствие да участват в трансгранични доброволчески дейности. Обратното не е възможно.

Доброволците, които са извършили са участвали в доброволческа дейност по програма „Еразъм+“, в Европейската доброволческа служба или в доброволческа дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност с продължителност до 2 месеца, могат да участват в допълнителна доброволческа дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност.

Във всички случаи общият период от време не трябва да надвишава 14 месеца.

Брой участващи организации

За трансграничните дейности трябва да участват най-малко две организации – една приемаща и една подкрепяща организация. Подкрепяща организация от страната, в която участникът пребивава законно (страната на произход на участника) следва да участва в проекта. За дейности в страната се изисква участието на поне една приемаща организация.

Други изисквания

За да бъде установена ясна връзка с българската Националната агенция:

 • мястото на дейността трябва да е в България; или 
 • участникът трябва да бъде от България.

При посещенията за предварително планиране (APV), включващи доброволци в неравностойно положение: Ако проектът предвижда посещения за предварително планиране трябва да бъдат спазени следните критерии за легитимност:

 • Продължителност на посещението: максимум 2 дни (изключващи дните за път); 
 • Брой участници: 1 представител на подкрепящата организация. Броят на участниците може да бъде увеличен, при условие че всички допълнителни участници са доброволци в неравностойно положение, участващи в дейността.


Допълнителни изисквания към дейностите за доброволчески екипи

Продължителност на дейността

От 2 седмици до 2 месеца.

Място

Дейностите трябва да се извършват в участваща или партньорска страна. 

Кой може да участва

Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в участваща или в партньорска страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност. 

Брой участници и композиция на екипите

От 10 до 40 участници, идващи от най-малко две различни страни, от които една от участваща страна. Най-малко една четвърт от доброволците трябва да идват от чужбина.

Брой участващи организации

Най-малко една приемаща организация.

Други изисквания: За да бъде установена ясна връзка с българската Националната агенция:

 • мястото на дейността трябва да е в България; или 
 • участникът трябва да бъде от България.


Финансиране

Финансирането покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:

 • Пътни разходи  (Travel costs) – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпускат се под формата на единични суми и се изчисляват с помощта на калкулатора на разстояния. Ако е приложимо, покриват се и пътни разходи за предварителни посещения за планиране. 
 • Организационна подкрепа (Organisational Support) – Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта, и с дейностите по организиране на доброволческите дейности.
 • Подкрепа за включване (Inclusion Support) – Разходи, пряко свързани с осъществяването на дейности, включващи млади хора в неравностойно положение (напр. подготовка, засилено наставничество, мониторинг и подкрепа на участниците, валидиране на резултатите от обучението), с изключение на прехрана.
 • Джобни пари (Pocket Money) – Разходи, свързани с допълнителните лични разноски на участниците.
 • Езикова подкрепа (Linguistic support) – Разходи, свързани с подобряване познанията на участниците по езика, който ще използват при изпълнение на доброволческите си задачи. Отпуска се при предварителна заявка на база нуждите на участниците и при условие, че не се предлага такова онлайн обучение.
 • Извънредни разходи (Exceptional Costs) – Разходи скъп транспорт, визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации, разходи за подкрепа на участието на младите хора в неравностойно положение при равни условия с всички останали участници.
 • Допълнителни разходи за дейността (Complementary activity costs) – Разходи, директно свързани с реализацията на допълващи дейности по проекта. Покриват се максимум 80% от допустимите разходи. В случай че сте заложили разходи за допълващи дейности е допустимо да заложите в бюджета допълнително финансиране за непреки разходи, свързани с изпълнението на допълващите дейности, в размер до 7% от допустимите директни разходи за допълващи дейности


Повече информация

Моля, вижте Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“. 


Контакти

Елена Борисова, главен експерт, отдел "Информационно обслужване"

тел. 02 / 915 50 22, email: eborisova @ hrdc.bg

Милена Караангова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел.: 02/ 915 50 24 e-mail: mkaraangova @ hrdc.bg