Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за финансиране

Начало / Доброволчество / Доброволчески проекти / Кандидатстване за финансиране

Кой може да кандидатства за финансиране?

Организации, които:

- Притежават валиден знак за качество за водеща организация към крайния срок за кандидатстване; - Организации, които са кандидатствали за знак за качество за водеща организация до крайния срок за кандидатстване. Знака за качество трябва да бъде валиден през цялото времетраене на дейностите по проекта.
Допустими участващи организации: Всяка организация, законно установена в държава по програма или страна партньор, съседна на ЕС, притежаваща валиден знак за качество най-късно в началото на дейностите и през цялото им времетраене.
Допустими дейности
- Индивидуалното доброволчество - За трансгранични дейности трябва да участват поне две организации - една организация домакин и една организация за подкрепа от държавата, в която участникът пребивава законно (държава по произход на участника). За дейностите в страната е необходима поне една приемаща организация.

- Доброволческите екипи - Изисква се поне една организация - приемаща или подкрепяща. В допълнение може да бъде реализирана следната подкрепяща дейност към тях:

- Посещенията за предварително планиране


Продължителност на проекта  До 24 месеца.


Къде се подават проектните предложения?


Към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.


Крайни срокове за кандидатстване28 май 2021г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 септември и 31 декември 2021 г. - неактивен


5 октомври 2021г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 януари и 31 май 2022 г. - Активен

Напомняме, че за да може да кандидатствате за финансиране, следва да сте подали кандидатура за "Знак за качество" за водеща организация или да имате валиден такъв, преди да подадете проектното си предложение.


Необходими документи за кандидатстване:

Една организация може да кандидатства само веднъж в рамките на един краен срок!

Попълнен и подаден уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежащите в него документи: Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване); Декларация за липса на задължения – попълва се само от частни организации и само в случай, че исканото финансиране е над 100 000 лева. Образец на декларацията е наличен тук.


NB! На хартиен носител се изпращат клетвената декларация (в оригинал - с мокър печат и подпис) и декларацията за липса на задължения (ако е приложимо) на адрес:


Център за развитие на човешките ресурси София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет. 3, Отдел „Акредитация, селекция и договориране“, Европейски корпус за солидарност


Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР, като датата на пощенското клеймо трябва да бъде до:


За първи краен срок – до 28 май 2021г. включително;


За втори краен срок - до 5 октомври 2021 г., включително.


Допълнителни изисквания към дейностите за индивидуално доброволчество


Продължителност на дейността


От 2 до 12 месеца, без да се взема предвид времето за пътуване. В случай на участие на млади хора с по-малко възможности, дейността може да бъде минимум 2 седмици, без да се взема предвид времето за пътуване.


Място


Дейностите трябва да се реализират в държавата на участваща организация. Всеки доброволец от програмна държава трябва да извършва дейността в програмна страна или в съседна на ЕС държава партньор. Доброволец от страна партньор, съседна на ЕС, трябва да извършва дейността в програмна държава.


Кой може да участва


Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в участваща или в партньорска страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност. Един доброволец може да участва в само една индивидуална доброволческа дейност в рамките на Корпуса. Доброволци, които са участвали в доброволческа дейност по програма „Еразъм+“ или в Европейската доброволческа служба, не са легитимни. Изключения: В надлежно обосновани случаи доброволците, които са участвали в доброволческа дейност по програма „Еразъм+“, в Европейската доброволческа служба или в доброволческа дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност с продължителност до 2 месеца, могат да участват в една допълнителна трансгранична индивидуална доброволческа дейност в рамките на Европейски корпус за солидарност. Обратното не е възможно. Във всички случаи общият период от време не трябва да надвишава 14 месеца.


Брой участващи организации


За трансграничните дейности трябва да участват най-малко две организации – една приемаща и една подкрепяща организация. Подкрепяща организация от страната, в която участникът пребивава законно (страната на произход на участника) следва да участва в проекта. За дейности в страната се изисква участието на поне една приемаща организация.


Други изисквания


За да бъде установена ясна връзка с българската Националната агенция:
- мястото на дейността трябва да е в България; или - участникът трябва да бъде от България.


Допълнителни изисквания към дейностите за доброволчески екипи


Продължителност на дейността

От 2 седмици до 2 месеца без да се взема предвид времето за пътуване.


Място


Дейностите трябва да се извършват в държава на участваща организация.


Кой може да участва


Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в участваща или в партньорска страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност. Един доброволец може да участва в повече от една дейност на доброволчески екипи в рамките на Програма Европейски корпус за солидарност.


Брой участници и структура на екипите

От 10 до 40 участници, идващи от най-малко две различни страни, от които една от програмна страна. Поне една четвърт от доброволците трябва да пребивават законно в държава, различна от тази, в която се извършва дейността – т.е. да идват от чужбина.


Брой участващи организации


Изисква се поне една организация – приемаща или подкрепяща.


Други изисквания:

За да бъде установена ясна връзка с българската Националната агенция:
- мястото на дейността трябва да е в България; или- участникът трябва да бъде от България.


Допълнителни изисквания към дейностите при посещенията за предварително планиране (APV), включващи доброволци в неравностойно положение: Ако проектът предвижда посещения за предварително планиране трябва да бъдат спазени следните критерии за легитимност:
- Те трябва да се провеждат там, където ще бъде проведена основната дейност;
- Легитимни участници в тези дейности са представители на участващите организации и доброволци с по-малко възможности, които ще участват в основната дейност.


Финансиране


Разпределение на бюджета


Кандидатурите не преминават качествена оценка и следователно не се прилагат критерии за това.

Финансирането по дейността, ще зависи от следните елементи:
- Заложени дейности;
- Минимална и максимална безвъзмездна помощ;
- Оценка на кандидатурата за Знака за качество за водеща организация;
- Политически приоритети и тематични области, засегнати в заложените дейности.
Правилата за минималната и максималната безвъзмездна помощ, критериите за разпределение на средствата и наличния бюджет за проектите на организации, притежаващи Знак за качество, можете да намерите Тук


Финансирането ще покрива следните видове разходи:


- Пътни разходи (Travel costs) – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпускат се под формата на единични суми и се изчисляват с помощта на калкулатора на разстояния.


- Разходи за управление на поректа (Management costs) - (напр. планиране, координация и комуникация между партньори, административни разходи). Отпускат се под формата на единични суми въз основа на броя на дейностите за доброволчески екипи и броя на участниците в отделни доброволчески дейности, с изключение на придружаващите лица.


- Организационна подкрепа (Organisational Support) – Разходи, пряко свързани с изпълнението на доброволчески дейности (напр. подготовка, наблюдение и подкрепа на участниците, валидиране на резултатите от обучението) и разходи, свързани с издръжката на участниците (напр. настаняване, местни пътувания и т.н.). Отпускат се под формата на единични суми спрямо приемащата държава и продължителността на дейността на участник, включително придружаващите лица; (ако е приложимо), включително един ден за пътуване преди дейността и един ден за пътуване след дейността и до четири допълнителни дни за участниците, получаващи зелена субсидия за пътуване /green travel grant/.


- Подкрепа за включване (Inclusion Support) – Принос към разходите, направени от организациите, свързани със засилено наставничество, т.е. към дейности в подкрепа на участието на млади хора с по-малко възможности. Отпускат се под формата на единични суми спрямо приемащата държава и продължителността на дейността на участник с по-малко възможности, с изключение на придружаващите лица; (ако е приложимо), включително също един ден за пътуване преди дейността и един ден за пътуване след дейността и до четири допълнителни дни за участниците, получаващи зелена субсидия за пътуване /green travel grant/.


- Джобни пари (Pocket Money) – Разходи, свързани с допълнителните лични разноски на участниците.


- Езикова подкрепа (Linguistic support) – Разходи, свързани с подобряване познанията на участниците по езика, който ще използват при изпълнение на доброволческите си задачи. Отпуска се при предварителна заявка на база нуждите на участниците и при условие, че не се предлага такова онлайн обучение. Само за дейности с продължителност 60 дни и повече. За трансгранични дейности - само за езици и / или нива, които не се предлагат от Онлайн езиковата подготовка.


- Посещения за предварително планиране (Preparatory Visit) - Разходи, свързани с изпълнението на посещението за предварително планиране, включително пътуване и издръжка. Отпускат се под формата на единични суми спрямо броя на участниците, включително придружаващите ги лица. Максимално 1 участник от участваща организация може да бъде финансиран за дейност. Условно: необходимостта от такова посещение и целите му трябва да бъдат мотивирани и одобрени от Националната агенция на етап кандидатстване.


- Извънредни разходи (Exceptional Costs) – Разходи скъп транспорт, визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации, разходи за подкрепа на участието на младите хора в неравностойно положение при равни условия с всички останали участници. Разходи, свързани със сключването на лична застраховка, на участници извършващи дейности в собствената си страна.


Повече информация


Моля, вижте Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“.


Контакти


Елена Борисова, главен експерт, отдел "Информационно обслужване" тел. 02 / 915 50 22, email: eborisova@hrdc.bg


Милена Караангова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“ тел.: 02/ 915 50 24 e-mail: mkaraangova@hrdc.bg