Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Доброволчество

Начало / Доброволчество

Доброволчеството представлява неплатена дейност на солидарност за период до дванадесет месеца. Тя предоставя на младите хора възможността да допринасят за ежедневната работа на организации в дейности за солидарност в полза за общностите, в които се извършват дейностите. Като основен механизъм за насърчаване на солидарността като ценност, доброволчеството помага да се преодолеят важни обществени предизвикателства и да се отговори на потребностите на местните общности. То също така дава възможност на младите хора да придобият полезен опит, умения и компетентности за тяхното лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, като по този начин подобряват тяхната пригодност за заетост и активно гражданство. 

Доброволчеството може да се осъществи в широк кръг от области, като например в областта на опазването на околната среда, борбата с изменението на климата и по-голямото социално приобщаване. То не включва дейности, които са част от учебните програми в системите за формално образование, професионално образование и обучение и дейности за реагиране при извънредни ситуации и не трябва да пречат на функционирането на пазара на труда.

Дейностите, подкрепяни в рамките на доброволчеството, трябва да представляват богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което повишава уменията и компетенциите на младите хора. Дейностите не трябва да заменят стажове или работни места и трябва да се основават на писмено споразумение за доброволчество.

Доброволчеството следва да покрива разходите на участниците, произтичащи от участието им в такива дейности за солидарност, но не трябва да им осигурява заплати или икономическа изгода. Участието в доброволчески дейности трябва да бъде безплатно за доброволеца, с изключение на възможните разходи за пътни разходи (ако безвъзмездната помощ не покрива напълно тези разходи) и допълнителните разходи, които не са свързани с осъществяването на дейността.

Доброволческата дейност е отворена за всички млади хора, включително за хората в неравностойно положение. Доброволците трябва да бъдат избрани по справедлив, прозрачен и обективен начин, независимо от тяхната етническа група, религия, сексуална ориентация, политически възгледи и т.н. Не трябва да се изискват предишни квалификации, ниво на образование, специфичен опит или езикови познания. По-конкретен профил на доброволеца може да бъде изготвен, ако това е оправдано от естеството на задачите на дейността или от контекста на проекта.

Индивидуалните проекти обикновено се състоят от следните етапи:

  • Подготовка (включително практически договорености, избор на участници, сключване на споразумения с партньори и участници, езикова / междукултурна / свързана със задачата подготовка на участниците преди заминаването);
  • Изпълнение на дейностите; 
  • Последващи действия (включително оценка на дейностите, издаване на сертификат за участие, както и разпространение и използване на резултатите от проекта).

Организациите, които участват в доброволчески дейности, трябва да вземат следните роли: 

  • Приемаща организация, обхващаща целия спектър от дейности, свързани с приемането на участник от Европейския корпус за солидарността, включително разработване на програма за дейностите на младежите и предоставяне на насоки и подкрепа на участниците по време на всички етапи на проекта по целесъобразност (някои от тези дейности могат да се извършват от подкрепящата организация, участваща в същия проект).
  • подкрепяща организация, която включва подкрепа, подготовка и/или обучение на участниците преди заминаването, посредничество между тях и техните приемащи организации и/или предоставяне на подкрепа на участниците при връщане от тяхната дейност. Освен това, когато приемащата организация не може или не желае да бъде отговорна за някои аспекти на приемащата функция, тя може да бъде покрита и от подкрепящата организация.

За да могат да участват в доброволчески дейности и да изпълняват тези роли, организациите трябва да притежават или Еразъм+ акредитация за доброволческа дейност или съответния Знак за качество (приемаща/подкрепяща организация). Минимум две организации – една приемаща и една подкрепяща – трябва да бъдат включени при осъществяването на индивидуални доброволчески дейности. Това изискване не е задължително за национални дейности и за доброволчески екипи, където минималното изискване е да има поне една приемаща организация. Независимо от това, силно се препоръчва участието на подкрепяща организация в дейности, включващи млади хора в неравностойно положение.

Как се реализират доброволческите дейности?

Горепосочените дейности могат да се реализират чрез три вида проекти: Доброволчески проекти, Доброволчески партньорства и Доброволчески екипи във високо приоритетни области.

Доброволческите проекти са най-разпространеният проектен формат, който позволява на организациите да кандидатстват за безвъзмездна помощ в рамките на Европейските корпус за солидарност, за да осъществят една или повече доброволчески дейности.

Доброволческите партньорствата са специфичен проектен формат, предназначен да даде възможност на опитни организации в областта на доброволчеството да разработят и реализират дългосрочни проекти в рамките на стабилна договорна рамка. Доброволческите партньорства също спомагат за повишаване на качеството и количеството на възможностите за доброволчески дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност. Проектите трябва стратегически да отговарят на важни обществени потребности, както и да допринасят за укрепване на общностите, като същевременно дават възможност на младите хора да придобият полезен опит, умения и компетенции за тяхното лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, като по този начин подобрят тяхната пригодност за заетост. Доброволческите партньорства могат да реализират същите доброволчески дейности като Доброволческите проекти, с изключение на допълващите дейности.

Доброволческите екипи във високо приоритетни области са отделен проектен формат, който подкрепя дейностите на доброволческите екипи, със специален фокус върху тематичните приоритети, определени всяка година на равнище ЕС. Тази дейност се администрира централизирано от Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия.

За 2019 г. проектните предложения за Доброволчески екипи във високо приоритетни области се очаква да отговорят на следните политически приоритети:

  • Европейското културно наследство;
  • Социално включване на хора с по-малко възможности;
  • Отговор на екологичните предизвикателства и проблемите, свързани с изменението на климата, включително предотвратяване на бедствия и възстановяване (без незабавно реагиране при бедствия).

Таблицата по-долу представя легитимните дейности по всеки проектен формат:

Проектен форматЛегитимни дейности
Доброволчески проектиИндивидуално доброволчество
Доброволчески екипи
Посещения за предварително планиране
Допълващи дейности
Доброволчески партньорсваИндивидуално доброволчество
Доброволчески екипи
Посещения за предварително планиране
Доброволчески екипи във високи приоритетни областиДоброволчески екипи
Посещения за предварително планиране
Допълващи дейности