Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за финансиране

Начало / Проекти за солидарност / Кандидатстване за финансиране

Кой реализира проекта?

Неформална група от минимум 5 млади хора на възраст между 18 и 30 години, които пребивават легално в една и съща програмна страна и са регистрирани в Портала за участници на програма „Европейския корпус за солидарност“.

Кой може да кандидатства?

1) Неформалната група, която ще реализира проекта. За целта е необходимо младежите да упълномощят нотариално един от тях, който да поеме ролята на официално представляващо лице и да поеме отговорността да подаде проектното предложение.

2) Всяка частна и публична организация, установена в програмна държава, кандидатстваща от името на неформалната група, която ще реализира проекта.

Брой участници:

Минимум 5 младежи. Няма ограничение за максимален брой участници.

Място на провеждане на проекта:

В страната на кандидата.

В случаите, в които проектът е насочен към трансгранични предизвикателства, проектните дейности могат да се извършват и в страните, споделящи границата със страната на кандидата.

Продължителност на проекта:

От 2 до 12 месеца.

Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която кандидатът е законно пребиваващ.

Крайни срокове за кандидатстване:

23 февруари 2022 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 юни и 31 декември 2022 г. - Неактивен

4 октомври 2022 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 януари и 31 май 2023 г. - Активен

Необходими документи за кандидатстване:

Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежащите в него документи:

Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване);

Важно: - Идентификационният номер на клетвената декларация следва да отговаря на идентификационния номер на апликационната форма (FormID).

Нотариално заверено пълномощно, с което неформалната група младежи упълномощава един от тях за официално представляващо лице. При подаване на формуляр за кандидатстване, копие от него следва да се приложи към профила на организацията в платформата за кандидатстване. Актуално нотариално заверено пълномощно следва да се представи в оригинал на етап сключване на договор за финансиране, в случай че проектното предложение бъде предложено за финансова подкрепа. 

Важно: - Актуалните нотариално заверени пълномощни следва да са от настоящата година. Презаверени пълномощни от предходни години няма да бъдат приемани.

Финансиране:

Финансирането по дейност „Проекти за солидарност“ покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:

- Управление на проекта (Project Management) – Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта (напр. подготовка, изпълнение, дейности, оценка, разпространение и последващи дейности) в размер на 500 евро на месец;

- Разходи за наставничество (Coaching Costs) – Разходи, свързани с участието на наставник в проекта (описани във финансовите правила по дейността в Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“) – максимум за 12 дни;

- Извънредни разходи (Exceptional Costs) – Разходи за подкрепа на участието на млади хора (членове на групата, изпълняваща проекта и участници от целевата група на проекта) в неравностойно положение в размер на 100% от реалните легитимни разходи.

Важно: Всички кандидати ще получат и уведомителни писма, съдържащи обратна връзка за резултатите от селекцията. Одобрените за финансиране организации ще бъдат поканени за сключване на договори и за участие в обучителен семинар за управление на проекти. В рамките на 30 календарни дни след електронното публикуване на резултатите от селекцията, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани. 

Повече информация

Моля, вижте Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“

Контакти

Елена Борисова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел. 02 / 915 50 22, email: eborisova@hrdc.bg


Милена Караангова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел.: 02/ 915 50 24 e-mail: mkaraangova@hrdc.bg