Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за финансиране

Начало / Проекти за солидарност / Кандидатстване за финансиране

Кой реализира проекта?

Неформална група от минимум 5 млади хора на възраст между 18 и 30 години, които пребивават легално в една и съща програмна страна и са регистрирани в Портала за участници на програма „Европейския корпус за солидарност“.

Кой може да кандидатства?

1) Неформалната група, която ще реализира проекта. За целта е необходимо младежите да упълномощят нотариално един от тях, който да поеме ролята на официално представляващо лице и да поеме отговорността да подаде проектното предложение.

2) Всяка частна и публична организация, установена в програмна държава, кандидатстваща от името на неформалната група, която ще реализира проекта.

Брой участници:

Минимум 5 младежи. Няма ограничение за максимален брой участници.

Място на провеждане на проекта:

В страната на кандидата.

В случаите, в които проектът е насочен към трансгранични предизвикателства, проектните дейности могат да се извършват и в страните, споделящи границата със страната на кандидата.

Продължителност на проекта:

От 2 до 12 месеца.

Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която кандидатът е законно пребиваващ.

Крайни срокове за кандидатстване:

23 февруари 2022 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 юни и 31 декември 2022 г. - Активен

4 октомври 2022 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 януари и 31 май 2023 г. - Неактивен

Необходими документи за кандидатстване:

Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежащите в него документи:

Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване);

Нотариално заверено пълномощно, с което неформалната група младежи упълномощава един от тях за официално представляващо лице. То следва да се представи в оригинал на етап сключване на договор за финансиране, в случай че проектното предложение бъде предложено за финансова подкрепа. Нотариално завереното пълномощно следва да се приложи и в портала за участници към регистрацията на неформалната група.

Финансиране:

Финансирането по дейност „Проекти за солидарност“ покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:

- Управление на проекта (Project Management) – Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта (напр. подготовка, изпълнение, дейности, оценка, разпространение и последващи дейности) в размер на 500 евро на месец;

- Разходи за наставничество (Coaching Costs) – Разходи, свързани с участието на наставник в проекта (описани във финансовите правила по дейността в Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“) – максимум за 12 дни;

- Извънредни разходи (Exceptional Costs) – Разходи за подкрепа на участието на млади хора (членове на групата, изпълняваща проекта) в неравностойно положение в размер на 100% от реалните легитимни разходи.

Повече информация

Моля, вижте Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“

Контакти

Елена Борисова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел. 02 / 915 50 22, email: eborisova@hrdc.bg


Милена Караангова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел.: 02/ 915 50 24 e-mail: mkaraangova@hrdc.bg