Loading
Европейски корпус за солидарност Център за развитие на човешки ресурси

02 / 915 50 10

Обадете ни се

hrdc@hrdc.bg

Пишете ни

Пон: 14:00 - 16:00

Приемно време

Кандидатстване за финансиране

Начало / Проекти за солидарност / Кандидатстване за финансиране

Кой реализира проекта?

Неформална група от минимум 5 млади хора между 18 и 30 години, които пребивават легално в една и съща участваща страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност.

Кой може да кандидатства?

1) Неформалната група, която ще реализира проекта. За целта е необходимо младежите да упълномощят един от тях, който да поеме ролята на официално представляващо лице.

2) Всяка частна и публична организация, кандидатстваща от името на неформалната група, която ще реализира проекта.

Брой участници

Минимум 5 младежи. Няма ограничение за максимален брой участници.

Място на провеждане на проекта

В страната на кандидата.

Продължително на проекта

От 2 до 12 месеца.

Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.

Крайни срокове за кандидатстване

5 февруари 2020 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2020 г. - неактивен

07 май 2020 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 август и 31 декември 2020 г. - неактивен

1 октомври 2020 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 януари и 31 май 2021 г. - активен

Необходими документи за кандидатстване

  1. Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване);
  2. Нотариално заверено пълномощно, с което неформалната група младежи упълномощава един от тях за официално представляващо лице. То следва да се представи на етап сключване на договор за финансиране, в случай че проектното предложение бъде предложено за финансова подкрепа. Нотариално завереното пълномощно следва да се приложи и в портала за участници към регистрацията на неформалната група.  
NB! На хартиен носител се изпращат клетвената декларация (в оригинал) и нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо) на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет. 3,

Отдел „Акредитация, селекция и договориране“, Европейски корпус за солидарност

Папката с документи следва да бъде изпратена с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването ѝ в ЦРЧР, като датата на пощенското клеймо трябва да бъде до:

За първи краен срок - до 5 февруари 2020 г. включително;

За втори краен срок - Предвид глобалната ситуация, отнасяща се до COVID-19, Националната агенция ще приема подадени по пощата или с куриер документи на хартиен носител, в срок  до 29 май 2020 г. включително;

За трети краен срок - до 1 октомври 2020 г., включително.


Финансиране

Финансирането по Проекти за солидарност покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:

  • Управление на проекта (Project Management) – Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта (напр. подготовка, изпълнение, дейности, оценка, разпространение и последващи дейности) в размер на 500 евро на месец;
  • Разходи за наставничество (Coaching Costs) – Разходи, свързани с участието на наставник в проекта (таблица C1 Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“);
  • Извънредни разходи (Exceptional Costs) – Разходи за подкрепа на участието на млади хора в неравностойно положение в размер на 100% от реалните легитимни разходи.


Повече информация

Моля, вижте Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“.


Контакти

Елена Борисова, главен експерт, отдел "Информационно обслужване"

тел. 02 / 915 50 22, email: eborisova @ hrdc.bg

Милена Караангова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел.: 02/ 915 50 24 e-mail: mkaraangova @ hrdc.bg