Кандидатстване за знак за качество

Важнa информация до всички организации, които желаят да кандидатстват за Знак за качество:

Съгласно получена информация от Европейската комисия, Ви информираме, че формулярът за кандидатстване за Знак за качество (ESC50) е отворен отново.

Достъп до новата платформа може да намерите: ТУК

Хора работещи на лаптопи

Кой може да кандидатства?

  • Всяка публична или частна организация на местно, регионално или национално ниво, установена в програмна държава или съседна държава партньор – независимо дали е регистрирана с нестопанска цел или с цел печалба.
  • Знак за качество за водещи организации – всеки публичен или частен субект на местно, регионално или национално ниво, независимо дали е регистриран с нестопанска цел или с цел печалба, който са законно установени в програмна държава от поне една година.

Заявлението за Знак за качество се отнася за цялата кандидатстваща организация, включително прилежащите към нея отдели и клонове.

Неформални групи младежи са нелегитимни.

Близък план на книги и лаптоп

Валидност на Знака за качество:

За целия период на Програмата (2021-2027 г.).

Всеки Знак за качество подлежи на периодични преоценки, които могат да бъдат извършени от Националната агенция. В надлежно обосновани случаи, Националната агенция може да присъди Знак за качество за по-кратък период от поне 3 години. Знакът за качество остава валиден до края на последната дейност, в която организацията е включена като партньор и която се изпълнява с финансова подкрепа от текущия програмен период.

Знакът за качество на водещите организации ще остане валиден до края на последното споразумение за финансова подкрепа, подписано в рамките на този програмен период.

Кога се кандидатства:

Кандидатурите могат да бъдат подавани по всяко време на годината, Кандидатури за получаване на Знак за качество се подават не по-късно от 8 (осем) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по дейност „Доброволчески проекти“.

Близък план на цветни папки

Как се кандидатства:

Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежаща в него клетвена декларация:

Клетвена декларация, подписана и подпечатана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване).

До електронния адрес, посочен в кандидатурата, ще бъде изпратен Формуляр за провеждане на интервю, като в него ще се упомене крайния срок, до който Формулярът трябва да бъде попълнен и представен обратно на електронния адрес до Агенцията. При непредставяне в срок на Формуляра за провеждане на интервю, проектното предложение ще бъде класирано като неодобрено.

Важно: – Идентификационният номер на клетвената декларация следва да отговаря на идентификационния номер на апликационната форма (FormID).

Документи (формуляр, декларация, финансова идентификация и други) относно отворена покана за кандидатстване подадени на хартиен носител няма да бъдат разглеждани и ще бъдат унищожени незабавно по съответния ред.

Всички проекти предложения трябва да имат оригинално съдържание, съставено от организацията-заявител. Не се допуска изготвянето на проекти предложения от други организации или външни физически лица срещу заплащане.

Резултати от оценка за получаване на Знак за качество

Виж още