Skip to main content

Уважаеми посетители,

На 4 октомври 2018 г. бе публикуван Регламентът на Европейския корпус за солидарност. Официалното му наименование е Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС.

Регламентът влиза в сила на 5 октомври 2018 г. и е достъпен на следния адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2018:250:TOC