Резултати от селекция

Разглеждането и оценката на проектните предложения по дейност „Доброволчески проекти“ протичат в четири етапа:

Близкън план на момиче гледащо екран на лаптоп

Eтап – проверка на легитимността на подадените предложения, както и проверка на достоверността на декларираното в приложените документи. (Изискванията за легитимност са посочени в контролен списък във Формуляра за кандидатстване).

Eтап – Оценка на финансовия капацитет. Всички частни юридически лица, кандидатстващи за финансиране в размер над 60 000 евро, които преминат успешно оценката за качество (етап II), се оценяват от ЦРЧР за наличие на финансов капацитет за управление на европейски образователни проекти, база на което може да им бъде предложена алтернативна схема за отпускане на финансова подкрепа и/или да им бъде изискана банкова гаранция.

Eтап – Окончателно класиране на подадените предложения. След приключване на процедурата по оценка на качеството, Националната агенция изготвя списък на кандидатурите, които ще получат финансиране на база класиране по брой точки в резултат на оценката и наличния бюджет на Агенцията, отпуснат от Европейската комисия.

Момиче което пише в тетрадка и гледа лаптоп

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на тази страница спрямо календара на Европейската комисия.

Всички кандидати ще получат и уведомителни писма, съдържащи обратна връзка за резултатите от селекцията. Одобрените за финансиране организации ще бъдат поканени за сключване на договори и за участие в обучителен семинар за управление на проекти. В рамките на 30 календарни дни след електронното публикуване на резултатите от селекцията, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

В случай че идентично или сходно проектно предложение бъде подадено към различни Национални агенции, всички съответни проектни предложения ще отпаднат от процеса по селекция, поради риск от двойно финансиране. Установеният риск от двойно финансиране е основание за отпадане от процеса по селекция.