Европейски корпус

за солидарност

Група от младежи стоят заедно в библиотека

Европейският съюз е изграден върху солидарност – споделена ценност,

която се чувства силно в цялото европейско общество. Солидарността определя европейския проект и осигурява необходимото единство за справяне с настоящи и бъдещи кризи, като притежава силна морална основа. Солидарността предоставя ясен компас, който да насочва европейските младежи в стремежа им към по-добър съюз.

Младите хора се нуждаят от лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност,

които да им позволят да изразят своя ангажимент в полза на общностите, като същевременно придобият полезен опит, умения и компетенции за своето лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, и увеличат пригодността си към заетост. Европейският корпус за солидарност обединява младите хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Той предлага вдъхновяващо преживяване за младите хора, които искат да помогнат, да се учат и да се развиват, и предоставя единна входна точка за такива дейности на солидарност в целия Европейски съюз.

Група от усмихнати младежи

Корпусът създава повече и по-добри възможности,

обхващащи широк кръг от области, като интеграция на мигрантите, екологични предизвикателства, предотвратяване на природни бедствия, образование и младежки дейности. Той също подкрепя националните и местните участници в усилията им да се справят с различните обществени предизвикателства и кризи.

Европейският корпус за солидарност има за цел да допълни усилията, полагани от държавите членки, за подкрепа на младите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труд в рамките на Младежката гаранция, като им предостави допълнителни възможности за стартиране на пазара на труда под формата на стажове или работни места в области, свързани със солидарността в съответната държава членка или в чужбина.

Дейностите на Европейския корпус за солидарност подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС,

Дейностите на Европейския корпус за солидарност подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора, както и предложението на Комисията за нова стратегия на ЕС за младежта за 2019-2027 г., която има за цел да насърчи младите хора хората да станат активни граждани, агенти на солидарността и положителните промени за общностите в Европа, вдъхновени от ценностите на ЕС и европейската идентичност.

Хоризонтални приоритети на програмата: приобщаване, околна среда и цифрови технологии

Новият Европейски корпус за солидарност подкрепя политическите приоритети на Европейския съюз и привлича организации и млади хора за участие в проекти с цел постигане на тези приоритети.

Програмата насърчава приобщаването и многообразието и има за цел да предостави на всички млади хора равен достъп до възможностите на Европейския корпус за солидарност.

Програмата има за цел възприемането на екологосъобразни практики във всички проекти и дейности, както и насърчаването на устойчиво от гледна точка на околната среда и отговорно поведение както сред участниците, така и сред организациите.

Европейският корпус за солидарност допринася за цифровия преход , като подкрепя проекти и дейности за повишаване на цифровите умения, насърчаване на цифровата грамотност и разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии.

Освен това Европейският корпус за солидарност насърчава гражданската ангажираност и участието на младите хора в демократичните процеси. Тъй като доброволчеството заема централно място в програмата, тя ангажира младите хора и им дава възможност да бъдат активни в обществото и да се превърнат в истински двигатели на промяната.

В програмата могат да се добавят годишни приоритети, което позволява справянето с непредвидени предизвикателства, като например преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19 и възстановяване от тях, особено в областта на здравната профилактика и подкрепа. Програмата може да мобилизира доброволци в подкрепа на проекти, насочени към различни здравни предизвикателства.