Резултати от селекция

Разглеждането и оценката на проектните предложения по дейност „Проекти за солидарност“ протичат в три етапа:

Хора водят дискусия гледайки таблет
Две жени водят дискусия в офис

Първи етап – проверка на легитимността на подадените предложения както и проверка на достоверността на декларираното в приложените документи. (Изискванията за легитимност са посочени в контролен списък във Формуляра за кандидатстване).

Втори етап – Оценка на качество. Предложенията се разглеждат и оценяват от външни за ЦРЧР оценители за степента на съответствие с критериите за легитимност и качество на заложените дейности и степента на постижимост на очакваните резултати от реализацията на проектното предложение. Оценката за качество се базира на 3 основни компонента:

  • Релевантност, обосновка и въздействие на проекта (максимум 40 т.)
  • Качество на методологията за изпълнение на проекта (максимум 40 т.)
  • Качество на управлението на проекта (максимум 20 т.)

За да бъде одобрено за финансиране на етап оценка на качеството, проектното предложение трябва да получи минимум 60 точки от 100 възможни. Освен това, предложението трябва да покрие минимум половината точки по всеки отделен критерий за качество. За повече информация относно отделните критерии за оценка на качество, моля, вижте Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“ и Ръководството за оценители.

Трети етап – Окончателно класиране на подадените предложения. След приключване на процедурата по оценка на качеството, Националната агенция изготвя списък на кандидатурите, които ще получат финансиране на база класиране по брой точки в резултат на оценката и наличния бюджет на Агенцията, отпуснат от Европейската комисия.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на тази страница спрямо календара на Европейската комисия.

Всички кандидати ще получат и уведомителни писма, съдържащи обратна връзка за резултатите от селекцията. Одобрените за финансиране организации ще бъдат поканени за сключване на договори и за участие в обучителен семинар за управление на проекти. В рамките на 30 календарни дни след електронното публикуване на резултатите от селекцията, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

В случай че идентично или сходно проектно предложение бъде подадено към различни Национални агенции, всички съответни проектни предложения ще отпаднат от процеса по селекция поради риск от двойно финансиране. Установеният риск от двойно финансиране е основание за отпадане от процеса по селекция.