Кандидатстване за финансиране

Кой може да кандидатства за финансиране?

Организации, които:

Притежават валиден Знак за качество за водеща организация към крайния срок за кандидатстване. Знакът за качество трябва да бъде валиден през цялото времетраене на дейностите по проекта.

Допустими участващи организации:

Всяка организация, законно установена в държава по програма или страна партньор, съседна на ЕС, притежаваща валиден Знак за качество, присъден най-късно в началото на дейностите и валиден за цялото им времетраене.

Младежи гледат екран на лаптоп в парк на университет

Допустими дейности

 • Индивидуалното доброволчество – За трансгранични дейности трябва да участват поне две организации – една организация домакин и една организация за подкрепа от държавата, в която участникът пребивава законно (държава по произход на участника). За дейностите в страната е необходима поне една приемаща организация.
 • Доброволческите екипи – Изисква се поне една организация – приемаща или подкрепяща. В допълнение може да бъде реализирана следната подкрепяща дейност към тях:
  • Посещенията за предварително планиране

Продължителност на проекта

До 24 месеца.

Момиче държи лаптоп в парк на университет

Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.

Крайни срокове за кандидатстване

Първа покана за кандидатстване за съответната селекционна година е с краен срок за подаване на проектопредложенията към м. февруари. Началната дата на проектите, следва да е в периода между 1 юни и 31 декември същата година.

При наличие на неусвоени средства, Националната агенция може да отвори втора покана за кандидатстване за съответната селекционна година с краен срок за подаване на проектопредложенията към м. октомври.

Напомняме, че за да може да кандидатствате за финансиране, следва да имате присъден/одобрен „Знак за качество“ за водеща организация преди да подадете проектното си предложение по дейност „Доброволчески проекти“.

Актуална информация за отворени покани за кандидатстване, краен срок, необходими документи и насоки за кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЕКС най-малко 1 месец преди крайния срок за кандидатстване по съответната покана.

Необходими документи за кандидатстване

Попълнен и подаден онлайн уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с прилежащите в него документи:

Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване);

Важно: – Идентификационният номер на клетвената декларация следва да отговаря на идентификационния номер на апликационната форма (FormID).

Документи (формуляр, декларация, финансова идентификация и други) относно отворена покана за кандидатстване подадени на хартиен носител няма да бъдат разглеждани и ще бъдат унищожени незабавно по съответния ред.

Всички проекти предложения трябва да имат оригинално съдържание, съставено от организацията-заявител. Не се допуска изготвянето на проекти предложения от други организации или външни физически лица срещу заплащане.

Необходими документи за кандидатстване

Една организация може да кандидатства само веднъж в рамките на годината!

Попълнен и подаден уеб базиран формуляр за кандидатстване, заедно с Клетвената декларация, подписана от официално представляващото лице (налична във формуляра за кандидатстване).

Допълнителни изисквания към дейностите за индивидуално доброволчество

Продължителност на дейността:

От 2 до 12 месеца, без да се взема предвид времето за пътуване. В случай на участие на млади хора с по-малко възможности, дейността може да бъде минимум 2 седмици, без да се взема предвид времето за пътуване.

Място:

Дейностите трябва да се реализират в държавата на участваща организация. Всеки доброволец от програмна държава трябва да извършва дейността в програмна страна или в съседна на ЕС държава партньор. Доброволец от страна партньор, съседна на ЕС, трябва да извършва дейността в програмна държава.

Кой може да участва:

Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в участваща или в партньорска страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност. Един доброволец може да участва в само една индивидуална доброволческа дейност в рамките на Корпуса. Доброволци, които са участвали в доброволческа дейност по програма „Еразъм+“ или в Европейската доброволческа служба, не са легитимни.

Изключения: В надлежно обосновани случаи доброволците, които са участвали в доброволческа дейност по програма „Еразъм+“, в Европейската доброволческа служба или в доброволческа дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност с продължителност до 2 месеца, могат да участват в една допълнителна трансгранична индивидуална доброволческа дейност в рамките на Европейски корпус за солидарност. Обратното не е възможно. Във всички случаи общият период от време не трябва да надвишава 14 месеца.

Брой участващи организации:

За трансграничните дейности трябва да участват най-малко две организации – една приемаща и една подкрепяща организация. Подкрепяща организация от страната, в която участникът пребивава законно (страната на произход на участника) следва да участва в проекта. За дейности в страната се изисква участието на поне една приемаща организация.

Други изисквания:

За да бъде установена ясна връзка с българската Националната агенция:

 • мястото на дейността трябва да е в България; или – участникът трябва да бъде от България.

Допълнителни изисквания към дейностите за доброволчески екипи:

Продължителност на дейността:

От 2 седмици до 2 месеца без да се взема предвид времето за пътуване.

Място:

Дейностите трябва да се извършват в държава на участваща организация.

Кой може да участва:

Младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в участваща или в партньорска страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност. Един доброволец може да участва в повече от една дейност на доброволчески екипи в рамките на Програма Европейски корпус за солидарност.

Брой участници и структура на екипите:

От 10 до 40 участници, идващи от най-малко две различни страни, от които една от програмна страна. Поне една четвърт от доброволците трябва да пребивават законно в държава, различна от тази, в която се извършва дейността – т.е. да идват от чужбина.

Брой участващи организации:

Изисква се поне една организация – приемаща или подкрепяща.

Други изисквания:

За да бъде установена ясна връзка с българската Националната агенция:

 • мястото на дейността трябва да е в България; или- участникът трябва да бъде от България.

Допълнителни изисквания към дейностите при посещенията за предварително планиране (APV), включващи доброволци в неравностойно положение – критерии за легитимност:

 • Те трябва да се провеждат там, където ще бъде проведена основната дейност;
 • Легитимни участници в тези дейности са представители на участващите организации и доброволци с по-малко възможности, които ще участват в основната дейност.- Легитимни участници в тези дейности са представители на участващите организации и доброволци с по-малко възможности, които ще участват в основната дейност.

Финансиране:

Разпределение на бюджета:

Кандидатурите не преминават качествена оценка и следователно не се прилагат критерии за това.

Финансирането по дейността, ще зависи от следните елементи:

 • Заложени дейности;
 • Минимална и максимална безвъзмездна помощ;
 • Оценка на кандидатурата за Знака за качество за водеща организация;
 • Политически приоритети и тематични области, засегнати в заложените дейности.

Правилата за минималната и максималната безвъзмездна помощ, критериите за разпределение на средствата и наличния бюджет за проектите на организации, притежаващи Знак за качество, ще бъдат публикувани преди крайния срок за кандидатстване.

Финансирането ще покрива следните видове разходи:

 • Пътни разходи (Travel costs) – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно. Отпускат се под формата на единични суми и се изчисляват с помощта на калкулатора на разстояния.
 • Разходи за управление на прoекта (Management costs) – (напр. планиране, координация и комуникация между партньори, административни разходи). Отпускат се под формата на единични суми въз основа на броя на дейностите за доброволчески екипи и броя на участниците в отделни доброволчески дейности, с изключение на придружаващите лица.
 • Организационна подкрепа (Organisational Support) – Разходи, пряко свързани с изпълнението на доброволчески дейности (напр. подготовка, наблюдение и подкрепа на участниците, валидиране на резултатите от обучението) и разходи, свързани с издръжката на участниците (напр. настаняване, местни пътувания и т.н.). Отпускат се под формата на единични суми спрямо приемащата държава и продължителността на дейността на участник, включително придружаващите лица; (ако е приложимо), включително един ден за пътуване преди дейността и един ден за пътуване след дейността и до четири допълнителни дни за участниците, получаващи зелена субсидия за пътуване /green travel grant/.
 • Подкрепа за включване (Inclusion Support) – Принос към разходите, направени от организациите, свързани със засилено наставничество, т.е. към дейности в подкрепа на участието на млади хора с по-малко възможности. Отпускат се под формата на единични суми спрямо приемащата държава и продължителността на дейността на участник с по-малко възможности, с изключение на придружаващите лица; (ако е приложимо), включително също един ден за пътуване преди дейността и един ден за пътуване след дейността и до четири допълнителни дни за участниците, получаващи зелена субсидия за пътуване /green travel grant/.
 • Джобни пари (Pocket Money) – Разходи, свързани с допълнителните лични разноски на участниците.
 • Езикова подкрепа (Linguistic support) – Разходи, свързани с подобряване познанията на участниците по езика, който ще използват при изпълнение на доброволческите си задачи. Отпуска се при предварителна заявка на база нуждите на участниците и при условие, че не се предлага такова онлайн обучение. Само за дейности с продължителност 60 дни и повече. За трансгранични дейности – само за езици и / или нива, които не се предлагат от Онлайн езиковата подготовка.
 • Посещения за предварително планиране (Preparatory Visit) – Разходи, свързани с изпълнението на посещението за предварително планиране, включително пътуване и издръжка. Отпускат се под формата на единични суми спрямо броя на участниците, включително придружаващите ги лица. Максимално един участник от участваща организация може да бъде финансиран за дейност. Условно: необходимостта от такова посещение и целите му трябва да бъдат мотивирани и одобрени от Националната агенция на етап кандидатстване.
 • Извънредни разходи (Exceptional Costs) – Разходи скъп транспорт, визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации, разходи за подкрепа на участието на младите хора в неравностойно положение при равни условия с всички останали участници. Разходи, свързани със сключването на лична застраховка, на участници извършващи дейности в собствената си страна.

Важно:

„Всички кандидати следва да се запознаят подробно с Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“ 2023, в което се съдържа цялата необходима информация относно правилата на Програмата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване. Обръщаме внимание на част Д от Ръководството: Информация за кандидатите (Part Е от варианта на английски език):

-стъпка 1: РЕГИСТРИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, както и стъпка 2: ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОГРАМАТА – КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМЛИВОСТ, ДОПУСТИМОСТ, ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСОВ И ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ.


Всички кандидати ще получат и уведомителни писма, съдържащи обратна връзка за резултатите от селекцията. Одобрените за финансиране организации ще бъдат поканени за сключване на договори и за участие в обучителен семинар за управление на проекти. В рамките на 30 календарни дни след електронното публикуване на резултатите от селекцията в секция „Новини“ на тази страница, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

Повече информация:

Моля, вижте Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“:

(версия на английски език)

(версия на български език)

Важно: В случай на противоречие в различните езикови версии на ръководството, версията на английски език има предимство!

Формуляр за кандидатстване: Тук

Контакти

Елена Борисова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел. 02 / 915 50 22, email: eborisova@hrdc.bg

Милена Караангова, главен експерт, отдел „Информационно обслужване“

тел.: 02/ 915 50 24 e-mail: mkaraangova@hrdc.bg