Проекти за солидарност

Група усмихнати младежи пляскат с ръце

Проект „Солидарност“ е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и реализирана от самите млади хора за период от 2 до 12 месеца. Тя дава на група от минимум пет млади хора шанса да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да внесат положителна промяна в своята местна общност. Проектът трябва да има ясно идентифицирана тема, която групата от млади хора желае да изследва заедно и която трябва да бъде представена чрез конкретни ежедневни дейности в рамките на проекта. Те следва да включват всички членове на групата. Проектите за солидарност следва да адресират ключови предизвикателства в местната общност, включително съвместно идентифицираните в граничните региони. Също така трябва да включват в себе си европейска добавена стойност от тяхната реализация. Участието в проект за солидарност е важен опит за неформално обучение, чрез който младите хора могат да стимулират своето лично, образователно, социално и гражданско развитие.

Проектът за солидарност обикновено включва следните етапи:

  • Планиране;
  • Подготовка;
  • Изпълнение на дейностите;
  • Последващи дейности (включително оценка и разпространение на резултатите от проекта).

Проектът за солидарност трябва ясно да се позовава на целите и принципите на Европейския корпус за солидарност, по-специално към солидарността.

Тази обща ценност осигурява необходимото единство за справяне с настоящите и бъдещите обществени предизвикателства, за които младите европейци са готови да помогнат, за да се справят, като изразят своята солидарност на практика. Проектът за солидарност може да се адресира към младите хора изправени пред ситуации, които затрудняват включването им в обществото. Младите хора трябва да поемат инициативата да отговорят на проблемите и предизвикателствата около тях, поради което проектът за солидарност трябва да бъде пряко свързан с местната общност, в която живеят, въпреки че някои от тях могат да се справят и с регионални или дори национални проблеми. Някои проекти за солидарност също могат да се справят с общи предизвикателства, идентифицирани съвместно в граничните региони. Трябва да има въздействие върху местната общност, като се обръща към местни проблеми, насочва към определена група или развива местни възможности (особено в общности, разположени в селски, изолирани, маргинализирани или погранични райони), но също така чрез включване на различни участници и разработване на нови партньорства . По този начин, като си поставят общи цели и си сътрудничат заедно за постигането им, общностите могат да се възползват от проект за солидарност. Заедно с адресирането на местните предизвикателства, проектът за солидарност също трябва да демонстрира европейска добавена стойност чрез разглеждане на приоритетите, определени на европейско ниво. Той следва да отразява обща загриженост по теми в европейското общество, като например интегриране на граждани на трети държави, изменение на климата или активно демократично участие. Европейската добавена стойност може да бъде изразена чрез всеки елемент на проект за солидарност, който е свързан с европейски въпроси, ценности и приоритети. Европейските приоритети също ще бъдат насърчавани чрез споделяне на резултатите от реализирането на проекта. Участието в проект за солидарност също ще бъде важен опит за неформално обучение за младите хора. То трябва да насърчава чувството за инициатива, активното европейско гражданство и предприемаческия дух. По-специално, младите хора, управляващи проекта, биха могли да поемат на практика концепцията за социално предприемачество, като създадат нови продукти или услуги, които са в полза на местната общност или обществото като цяло и се справят с важни обществени предизвикателства. Като прилагат собствените си идеи на практика, срещат се с неочаквани ситуации и намират решения за тях. Изпробвайки иновативни и креативни мерки, младите хора ще усвоят нови умения и ще развият своите способности, ще изразят собственото си творчество и ще поемат отговорност за своите действия. Те ще повишат самочувствието, автономността и мотивацията си да учат. Участието в управлението и изпълнението на проект за солидарност също може да бъде първа стъпка към самостоятелна заетост или създаване на организации в сектора на солидарността, с нестопанска цел или младежта.