Доброволчески проекти

Доброволческите проекти са най-разпространеният тип формат на проект, който позволява на организациите да кандидатстват за безвъзмездна помощ в рамките на Европейските корпус за солидарност, за да осъществят една или повече доброволчески дейности.

В рамките на Европейския корпус за солидарност се финансират следните дейности за доброволческа дейност.

Индивидуалното доброволчество е неплатена дейност за солидарност на пълно работно време (най-малко 30 и не повече от 38 часа седмично) с продължителност от 2 до 12 месеца. Тази дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организациите в дейности за солидарност в полза за общностите, в които се извършват дейностите.

В надлежно обосновани случаи, особено за да се насърчи участието на млади хора в неравностойно положение, доброволчески дейности за период от 2 седмици до 2 месеца могат бъдат финансиране и осъществени.

Индивидуалните доброволчески дейности могат да бъдат:

  • Трансгранични, т.е. дейностите се провеждат в страна, различна от страната на пребиваване на участниците;
  • Национални, т.е. дейностите се провеждат в същата държава като страната, в която живее участникът, например за насърчаване и улесняване на участието на младите хора в неравностойно положени; за предоставяне на възможности, когато не съществуват национални схеми или за насърчаване на работа по приоритетни теми на европейско ниво в рамките на Европейския корпус за солидарност.
Група младежи подреждат хрантителни продукти при първа необходимост

Доброволческите екипи са дейности за солидарност, които позволяват на екипи от 10 до 40 участника, идващи от най-малко две различни страни, да полагат заедно доброволен труд за период от 2 седмици до 2 месеца. Такива дейности за солидарност биха могли да допринесат особено за включването в Европейския корпус за солидарност на младите хора в неравностойно положение. Най-малко една четвърт от доброволците трябва да идват от чужбина. В доброволческите екипи младежите от  Европейския корпус за солидарност ще изпълняват задачи за даден проект за кратък период от време (обикновено, но не задължително, по време на ваканции, прекъсвания между учебни периоди, като преход от образование към работа и т.н.). Въпреки тяхната по-кратка продължителност, тези дейности ще бъдат ценни както за лицата, така и за общностите, които се възползват от тази услуга.

Примерите за важността на работа, която може да бъде извършена дори за кратък период от време, включват: възстановяване на културното наследство, пострадало от природно бедствие, хранене на застрашени от изчезване видове; организиране на образователни дейности в бежански лагери и др.

Предимствата на този специфичен тип групови дейности в сравнение със стандартните индивидуални доброволчески дейности са:

  • Доброволците осъществяват дейността си в група. Това може да бъде стимул за младежи, които не се чувстват готови да се включат в предизвикателни преживявания сами;
  • Дейността е по-кратка по продължителност. Това може да насърчи участието на онези младежи, които не могат да се ангажират за дълъг период от време заради своето обучение или работа, но все пак искат да помогнат на обществото.

Освен това в проекта могат да бъдат включени и следните странични дейности::

  • Посещения за предварително планиране (APV) – посещения в страната на приемащата организация преди началото на доброволческите дейности. Целта на посещенията е да се осигурят висококачествени дейности, като се предприемат необходимите административни мерки, изгради се доверие и разбирателство между участващите организации и хора и се установи стабилно партньорство. Обикновено посещенията се организират за дейности, включващи млади хора в неравностойно положение. Посещенията могат да бъдат организирани за участници, които могат да срещнат различни трудности по време на своята дейност, като например младежи, които никога не са пътували в чужбина. Участниците също могат да участват в посещението, за да се интегрират напълно в проекта и да допълват всяка друга подготвителна дейност.
  • Допълващи дейности – странични дейности, предназначени да добавят стойност и да увеличат резултатите от проекта, както и да засилят въздействието му на местно, регионално и/или европейско ниво. Допълващите дейности имат за цел също да повишат осведомеността приноса на доброволческата дейност за младите хора и за общностите, както и да засилят признаването на уменията и компетенциите, придобити от доброволците. Допълващите дейности могат да включват наблюдение на работното място (job shadowing), срещи, конференции, семинари, курсове за обучение, коучинг и т.н. Максимум 10% от общия бюджет на проекта могат да бъдат разпределени за допълващи дейности.