Skip to main content

Уважаеми посетители,

Европейската комисия публикува новата покана за кандидатстване по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за 2020 г. Повече от 117 млн. евро са предвидени за подкрепа на дейностите за солидарност за младите хора през 2020 г. 

Дейностите, подлежащи на финансиране по Програма „Европейски корпус за солидарност“, са „Доброволчески проекти“ и „Доброволчески партньорства“, „Стажове и работни места“, и „Проекти за солидарност“. Всички дейности следва да бъдат изпълнявани в области като опазване на европейското културно наследство, насърчаване на социалното приобщаване на хората с по-малко възможности и справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда и климата.  

Неформални групи млади хора, регистрирани в Портала на Европейски корпус за солидарност, както и публични и частни организации, установени в държави членки на ЕС, които са получили съответния Знак за качество, могат да кандидатстват за финансиране.  

Сроковете за подаване на проектни предложения са: 

5 февруари 2020 г. (за проекти, стартиращи между 1 май и 30 септември 2020 г.) 

07 май 2020 г. (за проекти, стартиращи между 1 август и 31 декември 2020 г.) 

1 октомври 2020 г. (за проекти, стартиращи между 1 януари и 31 май 2021 г.) 

Повече информация е налична в съответните секции: 

Доброволчески проекти 

Доброволчески партньорства 

Стажове и работни места

Проекти за солидарност

Екипът на ЦРЧР