Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси обявява допълнителна покана за подбор на външни експерти за оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционна година

 

От кандидатите се изисква да имат:

 • минимум 5 (пет) години експертен опит в областта на образованието, обучението, младежта и/или спорта;
 • и/или 3 (три) години опит в оценяването на проекти, съответстващи на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и/или Програма „Европейски корпус за солидарност“.

При избора на външни експерти за оценители ще се прилагат следните изисквания:

 • Владеене на поне един от работните езици на ЕК (английски, немски, френски), с минимално ниво B2;
 • Компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване;
 • Мотивационно писмо в свободна форма, обосноваващо желанието и компетентността на кандидата да участва в оценки на проектни предложени по програмите;
 • Копие от диплома за завършено висше образование или по-висока степен;
 • Копие от документ, доказващ нивото на владеене на чужд език (един от работните езици на ЕК), с минимално ниво В2;
 • Документи, установяващи наличие на минимум 5 (пет) години експертен опит в областта на образованието, обучението, младежта и/или спорта; и/или 3 (три) години опит в оценяването на проекти, съответстващи на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и/или Програма „Европейски корпус за солидарност“;
 • Професионална автобиография на български език или на един от работните езици на ЕК – препоръчително е да е във формат Europass CV;
 • Попълнена и подписана Декларация за конфликт на интереси и поверителност.

Външни експерт-оценители, подписали Договор (Рамково споразумение) за оценки на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ и/или оценки на крайни отчети по Ключова дейност 2 на Програма „Еразъм+“ за програмен период 2021-2027 год., могат да разширят обхвата на оценяваните дейности и сектори. Кандидатите следва да подадат необходимите документи, съгласно публикуваното обявление и след преминаване етапа на оценка за административно съответствие ще бъдат поканени за интервю.

Срок за подаване на документите – от 22.01.2024 г. до 02.02.2024 г. включително.

Документите задължително трябва да бъдат изпратени на хартиен носител по пощата на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

Ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 4

1000 гр. София

Върху плика трябва да има надпис: „За участие в конкурс за подбор на външни експерти за оценители“

Kандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията до 05.03.2024 г.

Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в съществуващата база данни с оценители по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

 

Екипът на ЦРЧР